Theoretical and legal aspects of understanding scientific and technical information as an object of civil relations

Nataliia Bashuryn

Анотація


The author emphasizes the complex nature of legal regulation of information relations with the priority of using the tools of civil law. It is also argued that STI as an object of intellectual property rights includes such a set of features as: creative nature; originality; novelty; objective form of expression. In addition, the article proves, that information (or scientific and technical information) may fall under the legal protection of both copyright law and legislation on the protection of industrial property rights, provided that they have signs of these objects of intellectual property law.

The article analyzes the basic concepts of understanding the rights arising from the objects of intellectual property rights: 1) the theory of understanding the objects of intellectual property rights as objects of property rights (the so-called proprietary theory); 2) the theory of exclusive rights to objects of intellectual property rights, including scientific and technical information. Also the author proves the correctness of the transition to the concept of exclusive property rights to information as an object of intellectual property rights, in connection with a set of such arguments: 1) the right to scientific and technical information and ownership of the thing in which it is embodied, do not depend on each other; b) when the right to scientific and technical information is transferred, there is no transfer of ownership to the form in which it is materialized; c) a thing that is a form of materialization of scientific and technical information is a document, information product, information resource, etc.

The author argues that the concept of exclusive intellectual property rights is characterized by such a set of features as: a) includes both property and non-property rights to the objects of intellectual property rights; b) the absolute nature of exclusive rights; c) a specific set of powers, including: the right to use and the right to dispose of this use. d) the right to dispose of an exclusive right, exists in two forms: granting the right and transfer of the right; e) the ownership of all rights to the object of intellectual property rights only to the subject of this right.


Ключові слова


information, scientific and technical information, object, intellectual property law, copyright, patent law

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Bernska konventsiia pro okhoronu literaturnykh i khudozhnikh tvoriv vid 24.07.1971 [Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works of 24.07.1971]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» – Database «Legislation of Ukraine». Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_051 [in Ukrainian].

Heints, R. M. (2019). Samozakhyst rechovykh prav [Self-protection of property rights]. Rechove pravo: priorytety ta perspektyvy. Materialy Kyivskykh pravovykh chytan – Property Law: priorities and prospects. Materials of Kyiv legal readings. Kyiv, 22 bereznia 2019 r. / R. A. Maidanyk, Ya. M. Romaniuk ta in.; vidp. red. R. A. Maidanyk. Kyiv: Alerta, 39-46 [in Ukrainian].

Holubieva, N. Yu. (2015). Spivvidnoshennia zoboviazalnykh ta rechovykh pravovidnosyn [The ratio of binding and property relations]. Chasopys tsyvilistyky – Journal of Civil Law science, 19, 13-17 [in Ukrainian].

Kalachenkova, K. & Tytova,O. (2016). Shchodo pravovoho rezhymu informatsii u sferi hospodariuvannia [On the legal regime of information in the field of management]. Ekonomiko-pravova paradyhma rozvytku suchasnoho suspilstva – Economic and legal paradigm of modern society, 2. Retrieved from: https://studlib.org.ua/index.php/eprs/article/view/89/85 [in Ukrainian].

Kokhanovska, O. V. (2017). Pryvatno-pravove rozuminnia informatsiinykh vidnosyn v Ukraini [Private legal understanding of information relations in Ukraine]. Chasopys tsyvilistyky – Journal of Civil Law science, 22, 128-133 [in Ukrainian].

Kokhanovska, O. V. (2018). Tsyvilno-pravova norma yak zahalnooboviazkove pravylo povedinky, informatsiia i rezultat tvorchosti [Civil law as a mandatory rule of conduct, information and the result of creativity]. Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy – Bulletin of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, 25 (2), 142-155 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.31359/1993-0909-2018-25-2-142

Maidanyk, R. A. (2019). Pereosmyslennia rechovoho prava v suchasnykh umovakh [Rethinking of Property Law in modern conditions]. Rechove pravo: priorytety ta perspektyvy. Materialy Kyivskykh pravovykh chytan – Property Law: priorities and prospects. Materials of Kyiv legal readings. Kyiv, 22 bereznia 2019 r. / R. A. Maidanyk, Ya. M. Romaniuk ta in.; vidp. red. R. A. Maidanyk. Kyiv: Alerta, 9-33 [in Ukrainian].

Pro naukovo-tekhnichnu informatsiiu: Zakon Ukrainy vid 25.06.1993 [On scientific and technical information: Law of Ukraine of 25.06.1993]. № 3322-XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Information of the Verkhovna Rada of Ukraine. 1993, 33, 345 [in Ukrainian].

Kokhanovska O. V. (2006). Tsyvilno-pravovi problemy informatsiinykh vidnosyn v Ukraini [Civil Law problems of information relations in Ukraine]: avtoref. dys... d-ra yuryd. nauk: 12.00.03. Kyiv [in Ukrainian].

Shyshka, R.B. (2001). Propriietarna teoriia intelektualnoi vlasnosti [Proprietary theory of intellectual property]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav 2001 – Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs 2001, 311-315. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2001_16_63 [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.35774/app2021.01.120