УКРАЇНСЬКИЙ ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ 1940–1950-Х РОКІВ: ІНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ (ВИБРАНІ АСПЕКТИ) (продовження) 1

Василь Ухач

Анотація


Проаналізовано процеси інституціалізації досліджень суб’єктів українського визвольного руху періоду 1940–1950-х років у контексті державної політики комеморації. Розкрито діяльність незалежних наукових громадських установ та їхній внесок у дослідження боротьби суб’єктів українського самостійницького руху.

Ключові слова


інституціалізації, Український визвольний рух, ОУН, УПА, Урядова комісія, комеморація, сучасна історіографія.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Котигоренко В. Національні рухи в суспільних процесах в Україні на межі 1980-х – 1990-х років. В кн.:

Національне питання в Україні XX – поч. XXI ст.: історичні нариси [ред. рада: В. М. Литвин (голова),

Г. В. Боряк, В. М. Даниленко та ін.]. Київ : Ніка-Центр, 2012. С. 498–499.

Киричук Ю. А. Український національний рух 40–50-х років XX століття: ідеологія та практика. Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів : Добра справа, 2003. С. 42.

Ухач В. Український визвольний рух 1940–1950-х років: інституціалізація досліджень (вибрані аспекти). Актуальні проблеми правознавства. Вип. 1(17) 2019. С. 35–42; Вип. 4(20). 2019. С. 30–36 та ін.

Організація український націоналістів і українська повстанська армія. Історичні нариси / Дзьобак В.

В., Ільюшин І. І., Касьянов Г. В. та ін. НАН України; Інститут історії України. Київ : Наукова думка,

С. 7.

Федоренко В. Л., Білий О. В., Дрьомов С. В., Шутович В. В. Проблеми законодавчого забезпечення реабілітації вояків Української повстанської армії, які постраждали від політичних репресій радянської влади. Стратегічні пріоритети. 2008. № 3(8). С. 16.

Кугутяк М., Кобута С. Політико-правові підстави визнання ОУН та УПА воюючою стороною у Другій світовій війні. Галичина. 2008. № 14. С. 64.

Про Урядову комісію з вивчення діяльності ОУН-УПА : Постанова Кабінету Міністрів України «Про Урядову комісію від 12 вересня 1997 р., № 1004. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1004-97-

%D0%BF (дата звернення 12.12.2020 р.).

Кульчицький С. ОУН-УПА: справа в істині, а не в політичній монополії на минуле. URL: https://day. kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/oun-upa-sprava-v-istini-ne-v-politichniy-monopoliyi-na-minule (дата звернення 10.12.2020 р.).

Проблема ОУН–УПА: Попередня історична довідка / Відп. ред. С. В. Кульчицький. Київ : Інститут історії України НАН України, 2000. 128 с.

Проміжний звіт робочої групи для підготовки історичного висновку про діяльність ОУН-УПА: Історичний висновок про діяльність ОУН-УПА: Попередній варіант. Київ : Інститут історії України НАН

України, 2000. 38 с.

Гриценко О. Президенти і пам’ять. Політика пам’яті президентів України (1994–2014): підґрунтя, послання, реалізація, результати. Київ : К.І.С., 2017. С. 124.

Дашкевич Я. Національно-визвольна боротьба 40-50-х років у світлі ворожих архівів. Учи неможними

устами сказати правду: історична есеїстка. Київ : Темпора, 2011. С. 214.

Центр дослідження українсько-польських відносин та сектор наукових та інформативних видань. URL:

http://www.inst-ukr.lviv.ua/uk/organization/departments/info/?ci_locationid=7 (дата звернення 25.11.2020 р.).

Історія – ментальність – ідентичність. Випуск IV: Історична пам’ять українців і поляків у період формування національної свідомості в XIX – першій половині XX століття: колективна монографія / за

ред. Л. Зашкільняка, Й. Пісуліньської, П. Сєрженґи. Львів : ПАІС, 2011. 536 с.

Боляновський А. Убивство польських учених у Львові в липні 1941 року: факти, міфи, розслідування : монографія. Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011. 188 с.

Чушак Х. Немає вільної Польщі без вільної України: Україна та українці у політичній думці польської опозиції (1976–1989): монографія. НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів : ПАІС, 2011. 302 с.

Україна-Польща: історична спадщина і суспільна свідомість: зб. наук. праць. Відп. ред. М. Литвин. НАН, Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича. Львів, 2013. Вип. 6. 282 с. та ін.

Історична пам’ять українців і поляків у період формування національної свідомості в ХІХ – першій половині ХХ ст. : IV Міжнар. наук. конф. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/105580 (дата звернення 23.11.2020 р.).

Східна Європа: Шоа і міжнаціональні відносини у 1941–1944 роках: маловивчені сторінки життя у Львові в умовах нацистської окупації : міжнар. наук. конф. URL: http://www.inst-ukr.lviv.ua/uk/

organization/departments/info/?ci_locationid=7 (дата звернення 20.11.2020 р.).

Центр історії державотворення України XX століття. Національний університет «Києво-Могилянська академія». URL: https://platfor.ma/organizers/5289579f2ca77/ (дата звернення 15.11.2020 р.).

Науковий центр дослідження українського національно-визвольного руху Інституту історії і політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та Інституту політичних та етнонаціональних досліджень НАН України. URL: www.pu.if.ua/inst/ndc/tp1.htm (дата звернення 14.10.2020 р.).

Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті. Документи і матеріали. Відп. ред. проф. М. Кугутяк. Т. 2. Кн. 1 (1939 – 1945). Івано-Франківськ : КПФ «ЛІК», 2009. С. 5.

Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті. Документи і матеріали. Відп. ред. М. Кугутяк. Т. 1. Кн. 2 (1929–1939). Івано-Франківськ : КПФ «ЛІК», 2014. 600 с.

Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітницький краєзнавчий часопис : матеріали Всеукр. наук. конф. «Роман Шухевич в українському національно-визвольному русі XX», 17–18 трав.

р. 2008. Ч. 14. 580 с.

Степан Бандера в українському національно-визвольному русі XX століття : міжнар. наук. конф. URL:

http://www.if.gov.ua/news/7866 (дата звернення 07.12.2020 р.).