АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА МОБІНГ: ПЕРСПЕКТИВИ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Марина Ковальова, Ірина Божук

Анотація


Досліджено теоретико-практичні аспекти та юридичні особливості мобінгу як суспільного явища. Наведено думки різних науковців щодо визначення поняття та ознак мобінгу. Зазначено, що українське суспільство потребує негайного врегулювання цієї проблеми, тому дослідникам варто глибше дослідити цю тему з юридичної точки зору.

Вказано, що законодавство деяких зарубіжних країн унормувало заборону мобінгу (психологічного тиску) на робочому місці. Сформульовано висновок, що в інших країнах захист гідності працівника під час трудової діяльності є такою самою важливою складовою, як і інші умови праці. Досвід розвинутих країн необхідно вивчати та запроваджувати в Україні з метою покращення умов праці працівників, у тому числі через створення комфортної психологічної атмосфери та розробки механізму відповідальності винних осіб.

Проаналізовано основні аспекти законопроєкту № 4306 та надано йому позитивну оцінку. Закцентовано увагу на необхідності призначення адміністративної відповідальності за мобінг.


Ключові слова


мобінг, булінг, цькування, адміністративна відповідальність, психологічний тиск, психологічне насильство, зарубіжний досвід

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Конституція України : Закон від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text (дата звернення: 28.11.2020).

Європейська Конвенція з прав людини : Конвенція Ради Європи від 04 листопада 1950 року. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (дата звернення: 28.11.2020).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії боулінгу : Закон України від 18.12.2018 № 2657-VIII. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19#Text (дата звернення: 28.11.2020)

Англо-український та українсько-англійський словник. 2-е вид., випр. та доп. Київ, 2006. 632 с.

Rachel A. Yuen. Beyond the Schoolyard: Workplace Bullying and Moral Harassment Law in France and Quebec. Cornell International Law Jornal. 2005. 2. P. 625–648.

Chappell D. Violence at work. Third edition. Geneva, International Labour Office, 2006. 384 p.

Європейська соціальна хартія: Хартія Ради Європи від 03.05.1996. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_062#Text (дата звернення: 28.11. 2020).

Guerrero, M. I. S. The Development of Moral Harassment (or Mobbing) Law in Sweden and France as a Step Towards EU Legislation [Electronic Resource]. Boston College International and Comparative Law Review, Vol. 27, Issue 2. Interrelationships: International Economic Law and Developing Countries, Pp. 477-500; Boston College Law School. URL. https://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent. cgi article=1135&context=iclr (дата звернення: 28.11. 2020).

Kränkande särbehandling i arbetslivet/ Arbetarskyddsstyrelsens Författningssamling, AFS 1993:17, Utkom från trycket den 26 oktober 1993, beslutad den 21 september. Arbetsmiljöverket.URL: https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/krankande-sarbehandling-i-arbetslivetforeskrifter-afs1993-17. pdf (дата звернення: 28.11. 2020).

Act No. 4 of 4 February 1977 respecting workers’ protection and the working environment, as amended to Act No. 2 of 6 January 1995. International Labour Organization. URL:http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/13291/64814/E95NOR01.htm (дата звернення: 28.11.2020).

Code du travail. Version consolidée au 10 août 2016. Légifrance. URL. https://www.legifrance.gouv.fr/%20affichCodeArticle.do?%20idArticle%20=%20LEGIARTI%2000000%206900818%20 &cidTexte=LEGITEXT%20000006072050 (дата звернення: 28.11.2020).

Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо протидії мобінгу : Законопроєкт України від 02.11.2020 № 4306. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf 3511=70300 (дата звернення: 28.11. 2020).