СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ОСВІТНЬОЇ МІГРАЦІЇ

Наталія Марценко

Анотація


Проаналізовано поняття, сутність та сучасний стан освітньої міграції. Проведено характеристику нормативно-правового регулювання освітньої міграції. Акцентовано увагу на актуальній тенденції до суттєвого зростання кількості українських студентів, що навчаються за кордоном. Проаналізовано мотиви виїзду молоді за кордон з метою здобуття освіти, серед яких виокремлено якість освіти, можливість безкоштовного навчання, можливість отримання стипендій та грантів на навчання, порівняно прості умови вступу, кращі можливості щодо працевлаштування тощо. Досліджено вплив карантинних обмежень на освітні міграційні процеси та розглянуто шляхи подолання кризи. Наголошено на доцільності постійного удосконалення освітнього процесу в напрямку розвитку науки та технологій задля підтримки конкурентоспроможності університету

Ключові слова


освітня міграція, міграційні процеси, еміграція, імміграція, дистанційна освіта

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


UNESCO. Data for the Sustainable Development Goals. URL: http://data.uis.unesco.org/ (дата звернення:15.12.2020).

Altbach P. G. (2006). Globalization and the university: Realities in an unequal world, in Forest, J.J.F. & Altbach P.G. (eds.), International handbook of higher education. Vol. 1, Dordrecht, The Netherlands. Springer, Р. 121–140.

Філатов В. М., Ромашова Я. В. Специфічні ознаки освітньої міграції та її місце в структурі міграційних потоків. Ефективна економіка. 2014. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_2_63 (дата звернення: 15.12.2020).

Гринькевич О. С. Освітня міграція в Україні та світі: інституційне середовище та напрями державного регулювання. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2013. Вип. 3. С. 254–264. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2013_3_28 (дата звернення: 17.12.2020).

Колесник В. Ю. Партикулярний рівень міжнародної кооперації Європейського Союзу у сфері освіти: правові засади та напрями. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»: збірник наукових статей. Чернівці, 2019. № 3. С. 189–207.

Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (дата звернення: 18.12.2020).

Інформаційний бюлетень № 20 з питань зовнішньоекономічної діяльності. Міжнародна освітня міграція. 2020. URL: http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2019/sep/18377/18.pdf (дата звернення: 15.12.2020).

Олешко А. А., Ровнягін О. В. Сучасні тенденції міжнародної освітньої еміграції з України. Економічна Наука. № 3. 2020. С. 21–25. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/3_2020/6.pdf (дата звернення:

12.2020).

How COVID-19 is Impacting Prospective International Students Across the Globe. https://info.qs.com/rs/335-VIN535/images/How-COVID-19-is-Impacting-Prospective-International-Student-%20Across-theGlobe-white-paper.pdf (дата звернення: 18.12.2020).

WORLD MIGRATION REPORT 2020 of the International Organization for Migration (IOM). https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf (дата звернення: 18.12.2020).