АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ГРОМАДЯН НА МИРНІ ЗІБРАННЯ

Антон Чуб

Анотація


Виявлено ознаки, розкрито сутність та визначено поняття «адміністративно-правові гарантій реалізації права громадян на мирні зібрання». У дослідженні надано характеристику різних наукових підходів до розуміння змісту поняття адміністративно-правових гарантій. Досліджено поточне та перспективне нормативно-правове регулювання окремих гарантій реалізації права громадян на мирні зібрання, проаналізовано їхнє співвідношення, висвітлено авторський підхід до конкретизації зазначених гарантій. Запропоновано адміністративно-правові гарантії реалізації права громадян на мирні зібрання визначити як систему закріплених у законодавчих актах адміністративно-правових заходів, умов, засобів, що здійснюють органи публічної влади, громадяни та їхні об’єднання, спрямованих на створення умов для безперешкодної реалізації права на мирні зібрання, його охорону, захист і відновлення. До основних адміністративно-правових гарантій реалізації права громадян на мирні зібрання віднесено: визначений порядок узгодження умов проведення мирного зібрання для запобігання обмеженню свободи мирних зібрань; проведення переговорів органами публічної влади з організатором мирного зібрання; визначення у законодавстві способів обмеження права на мирні зібрання та обставин, що не можуть бути підставою для обмеження свободи мирних зібрань; право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної влади, що порушують право на свободу мирних зібрань; відшкодування шкоди завданої такими діями та юридична відповідальність. Запропоновані напрями удосконалення вітчизняного законодавства в частині закріплення адміністративно-правових гарантій реалізації права громадян на мирні зібрання.

Ключові слова


органи публічної влади, мирні зібрання, громадяни, адміністративно-правові гарантії

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Мельник Р. С. Окремі процедурні питання реалізації громадянами України права на свободу мирних зібрань. Журнал східноєвропейського права. 2015. № 17. С. 9–21. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2015_17_4 (дата звернення 15.11.2020).

Про гарантії свободи мирних зібрань : Проект Закону №3587 від 07.12.2015. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57310 (дата звернення 15.11.2020).

Про гарантії свободи мирних зібрань : Проект Закону України № 1200 від 29.08.2019. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66509 (дата звернення 15.11.2020).

Конституція України : Закон України від 28.06.96 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Стаття 141.

Мельник Р. С. Категорія «зібрання» та її належне тлумачення як одна з передумов реалізації права на участь у мирному зібранні. Журнал східноєвропейського права. 2014. № 2. С. 4–9. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2014_2_3 (дата звернення 15.11.2020).

Самбор М. А. Окремі процесуальні питання встановлення обмеження щодо реалізації права на свободу мирних зібрань. Слово Національної школи суддів України. 2019. № 2. С. 101–114. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/cln_2019_2_9 (дата звернення 15.11.2020).

Какимжанов М. Т. Соблюдение прав и свобод граждан в деятельности милиции : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 – Конституционное право; государственное управление; административное право; муниципальное право. Москва. 1995. 24 с.

Черкасов А. В. Гарантии защиты конституционных прав несовершеннолетних : автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.02 – Конституционное право; муниципальное право. Санкт-Петербург, 2005. 23 с.

Личенко І. О. Захист законних інтересів громадян України у сфері власності: адміністративно-правове дослідження : монографія. Львів : Львівський держ. ун-т внутр. справ, 2014. 416 с.

Постановление Европейского суда по правам человека по делу «Сергей Кузнецов (Sergey Kuznetsov) против Российской Федерации» от 23 октября 2008 г. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.

cgi?req=doc;base=ARB;n =87846 (дата звернення 15.11.2020).