ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДУ

Любомир Міськевич

Анотація


Досліджено правову природу договору оренди земельної ділянки водного фонду та з’ясовано сутність зобов’язань, що випливають з цього договору. Зроблено висновок, що орендні відносини користування земельною ділянкою водного фонду виникають на підставі договору, що має цивільно-правовий характер. За договором оренди земель водного фонду орендодавець зобов’язаний за плату передати орендарю земельну ділянку у володіння та користування на певний строк, а орендар зобов’язаний користуватися земельною ділянкою відповідно до умов договору та вимоги природокористування, визначені земельним, водним та екологічним законодавством.

Ключові слова


договір оренди, земля водного фонду, природні ресурси, володіння та користування землею.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Хатнюк О. Дуалізм правової природи договорів оренди землі. Віче. 2014. № 14. С. 27–30.

Соколова А. К. Договоры на пользование природными ресурсами. Київ, 1998. 154 с.

Дремлюга К. О. Підстави набуття прав на землю громадянами України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06. Київ : 2010. 211 с.

Голосова С. А. Правовое регулирование аренды земельных участков: соотношение норм гражданского и земельного права. Нотариус. 2003. № 2. С. 18–26.

Про оренду державного та комунального майна : Закон України від 10.04.1992 р. № 2269-ХІІ.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/161-14 (дата звернення 07.05.2019).

Кузнєцова Н. С., Довгерт А. С. Цивільний кодекс України: визнані здобутки кодифікації. Право України. 2014. № 2. С. 9–25.

Калаур І. Р. Договірні зобов’язання про передання майна у користування в цивільному праві України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03. Київ, 2015. 452 с.

Спасибо-Фатєєва І. В. Цивілістика: на шляху формування доктрини: вибр. наук. пр. Харків: Золоті сторінки. 2012. 696 с.

Кулинич П. Ф. Правові проблеми охорони і використання земель сільськогосподарського призначення в України: монографія. Київ : Логос, 2011. 688 с.

Лісовий кодекс України від 21.01.1994 р. № 3852-XII. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/435-15 (дата звернення 07.05.2019).

Кулинич П. Ф. Земельна ділянка як об’єкт правових відносин: поняття, ознаки, види. Часопис Київського університету права. 2010. № 3. С. 215–219.

Водний кодекс України від 06.06.1995 р. № 213/95-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/435-15 (дата звернення 07.05.2019).

Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-14 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/435-15 (дата звернення 07.05.2019).

Про оренду землі : Закон України від 06.10.1998 р. № 161-XIV (дата оновлення 01.01.2019 р.)

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/161-14 (дата звернення 07.05.2019).

Цивільне право України: підручник: у 2 кн. / О. В. Дзера (керівник авт. кол.), Д. В. Боброва, А. С. Довгерт та ін. ; за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. 2-е вид., допов. і перероб. Київ : Юрінком Інтер,

Кн. 2. 640 с.

Основи законодавства Союзу РСР та союзних республік про оренду : Закон СРСР 23.111989 р. № 810- I. Відомості Верховної Ради. 1989. № 25. Ст. 481.

Земельне право України : підручник. М. В. Шульга, Г. В. Анісімова, Н. О. Багай, А. П. Гетьман та ін. Київ : Юрінком Інтер, 2004. 368 с.

Барчук І. В. Окремі аспекти правового регулювання користування водними об’єктами місцевого значення на умовах оренди згідно національного законодавства. URL: http://www.pjv.nuoua.od.ua/

v1_2011/2011_1.pdf#page =141 (дата звернення 07.05.2019).