ЗАХОДИ ОПЕРАТИВНОГО ВПЛИВУ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ СТОРОНАМИ ДОГОВОРУ НАЙМУ ПРИ ВИКОНАННІ НИМИ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА РАХУНОК КОНТРАГЕНТА

Денис Польний

Анотація


Досліджено один із трьох видів заходів оперативного впливу – виконанням зобов’язань за рахунок боржника, яким можуть скористатися сторони договору найму у випадку порушення їхніх прав контрагентом. На основі аналізу судової практики визначено особливості усунення наймачем за рахунок наймодавця недоліків речі, які перешкоджають користування нею. Встановлено, що здійснення наймачем за рахунок наймодавця капітального ремонту речі, переданої в найм, не поширюється на правовідносини оренди майна державної чи комунальної власності, з огляду на імперативний підхід законодавця до вирішення цього питання. Виявлено, що суди відмовляють у задоволенні вимоги розірвати договір оренди земельної ділянки, якщо наймач не виконав обов’язок щодо страхування об’єкта оренди, і вказують, що у таких випадках наймодавцю доречно застрахувати об’єкт оренди за рахунок наймача.

Ключові слова


договір найму, захист прав сторін договору найму, заходи оперативного впливу, виконання зобов’язання за рахунок боржника, акт про недоліки

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Коссак В. М. Оперативні Санкції в новому Цивільному кодексі. Вісник Львівського Університету. Серія : Юридична. 2000. Вип. 39. С. 278–281.

Вавженчук С. Я. Проблеми розуміння сутності заходів оперативного впливу в цивільному праві. Підприємництво, господарство і право. 2013. № 10. С. 12–15.

Гринько Р. В. Заходи оперативного впливу та динаміка зобов’язального правовідношення. Університетські наукові записки. 2014. № 2. С. 168–176.

Суханов Е. А. Гражданское право. Общая часть : учебник : в 4 т. Москва : Волтес Клувер, 2006. 720 с.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435 – ІV. Відомості Верховної ради України. 2003. № 40-44. Ст. 356. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення 29.10.2020)

Боднар Т. В. Одностороння відмова в договірних зобов’язаннях. Університетські наукові записки. 2012. № 1(41). С. 232–241.

Гринько С. В., Гринько Р. В. Заходи оперативного впливу, пов’язані з виконанням зобов’язання за рахунок боржника. Університетські наукові записки. 2016. № 1. С. 45–55.

Постанова Вищого господарського суду України від 13.03.2012 р., справа № 49/95. Єдиний державний

реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/19180633 (дата звернення 27.10.2020).

Рішення господарського суду Донецької області від 14.03.2019 р., судова справа № 905/2368/18. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/80590374 (дата звернення 29.10.2020).

Щодо віднесення ремонтно-будівельних робіт до капітального та поточного ремонтів: Лист Державного комітету України з будівництва та архітектури від 30.04.2003 р. № 7/7-401. Відомості Верховної

Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-401509-03 (дата звернення 30.10.2020)

Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар / ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. М. Коссака. Київ: Істина, 2008.

Кн.2. 831 с.

Про оренду державного та комунального майна : Закон України від 03.10.2019 р. № 157-IX. Відомості Верховної Ради України. 2019. № 4. Ст. 5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20 (дата звернення 30.10.2020)

Про затвердження примірних договорів оренди державного

майна : Постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.2020 р. № 820. Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/

laws/show/820-2020 (дата звернення 30.10.2020)

Про оренду землі : Закон України від 06.10.1998 р. Відомості Верховної Ради України. 1998. № 46–47. Ст. 280. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161-14 (дата звернення 30.10.2020)

Постанова Вищого господарського суду України від 27.11.2012 р., судова справа № 5017/1890/2012. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/27760818 (дата

звернення 30.10.2020)

Романів В. Я. Договір оренди нерухомого майна за цивільним законодавством України : дис… канд. юрид. наук : 12.00.03. Львів, 2015. 212 с