КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ (ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ)

Вусал Алигісмет огли Ахмедов Вусал Алигісмет огли Ахмедов

Анотація


Досліджено основні теоретичні засади криміналістичної характеристики злочинів проти правосуддя. Здійснено теоретико-правовий аналіз окремих факторів та чинників злочинності проти правосуддя. Запропоновано теоретичну модель спеціально-кримінологічного попередження злочинів проти правосуддя. Зазначено, що злочини проти правосуддя суттєво відрізняються від інших видів злочинів. Насамперед, діє принцип корпоративної солідарності юристів, через що переважна більшість скарг потерпілих від незаконних затримань, примушувань до дачі показань, залишаються без розгляду, або мають наслідком лише дисциплінарне стягнення, без відкриття кримінального провадження і передачі справи до суду.

Ключові слова


злочин, злочини проти правосуддя, суб’єкти злочинів проти правосуддя, детермінанти злочинності

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Ахмедов В. А. Кримінально-правова характеристика порушення права на юридичну допомогу в Азербайджанській Республіці: теоретичне обґрунтування. Науковий Вісник Академії МВС

Азербайджанської Республіки. 2017. № 2. С. 28–35.

Ахмедов В. А. Латентність злочинів проти правосуддя: умови і причини виникнення, методи виявлення. Повітряне і космічне право. 2018. № 4. С. 170–175.

Ахмедов В. А. Фактори, що обумовлюють злочинність у сфері правосуддя: соціальні і психологічні детермінанти. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія : Юридичний

вісник «Повітряне і космічне право». 2019. № 1 (50). С. 161–166.

Волинець В. В. Організаційно-правові аспекти виявлення злочинів проти правосуддя. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2012. № 1 (27). С. 170–178.

Долгова А. И. и др. Преступность сотрудников правоохранительных органов. Преступность, статистика, закон. 1997. № 7. С. 389–398.

Кальман О. Г. Злочинність у сфері економіки України: теоретичні та прикладні проблеми попередження : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2004. 40 с.

Книженко С. О. Криміналістична профілактика злочинів проти правосуддя. Вісник Національної академії прокуратури України. 2015. № 1(39). С. 74–78.

Королева М. В. Коррупция в сфере правоохранительной деятельности. Коррупция и борьба с ней: сб. ст. / под ред. А. И. Долговой. Москва, 2000. С. 83–96.

Кузнецова Н. Ф., Миньковский Г. М., Лунеева В. В. Криминология. Москва : Волтерс Клувер. 2001. 342 с.

Мірошниченко С. С. Злочини проти правосуддя: теорія та практика протидії : монографія. Київ :Десна, 2012. 432 с.

Мірошниченко С. С. Кримінологічна характеристика осіб, що вчинили злочини проти правосуддя. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2012. № 3.

С. 80–86.

Мустафаев Б. Усовершенствование оперативно-розыскной деятельности и ее субъекты. Возрождение XXI век. 2001. Вып. 42. С. 182–188.

Опитування Американської торговельної палати в України від 29 січня 2018 року. URL: http://www.chamber.ua/uk/Media/News/8184

Радовицкий К. А. Преступность в современной России: социологический анализ : дисс. …канд. социол. наук : 22.00.01. Москва, 2004. 131 с.

Скориков Д. Г. Расследование преступлений экстремистской направленности : дисс. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Волгоград, 2014. 207с.

Смирнов Г. Г. Проблемы развития и реализации криминологического учения о предупреждении преступности : дисс. … д-ра юрид. наук : 12.00.08. Москва, 2005. 380 с.

Султанов Э. М. Социальные детерминанты преступности в современной России : автореф. дисс. … канд. филос. наук. Ставрополь, 2004. 28 с.

Чередник О. Ф. Кримінологічна характеристика і запобігання насильницьким злочинам проти правосуддя, скоєним щодо свідків і потерпілих. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2016. № 3. С. 216–219.

Яшин А. В. Концептуальные основы предупреждения преступлений против участников уголовного судопроизводства : дисс. … д-ра юрид. наук : 12.00.08. Саратов, 2018. 486 с