ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ ДОПИТУ НЕПОВНОЛІТНЬОГО У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Петро Декайло, Анастасія Блащак

Анотація


Досліджено процесуальні аспекти організації та проведення допиту неповнолітніх осіб у кримінальному провадженні. Розглянуто положення чинного кримінально-процесуального законодавства щодо вимог до проведення допиту неповнолітнього в ході кримінального провадження Окремо висвітлено особливості допиту неповнолітніх свідків, потерпілих, підозрюваних.

Ключові слова


допит, кримінальне провадження, неповнолітній, підозрюваний, свідок, потерпілий

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила). II Збірник законодавчих актів і нормативних документів з питань соціально-правового захисту дітей. Київ :Столиця, 1998. С. 10–35.

Про організацію діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України : Наказ Міністерства внутрішніх справ від 06.07.2017 № 570. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17/

conv#n53 (дата звернення: 15.11.2020).

Кримінальний процесуальний кодекс України: від 13.04.2012 № 4651VI. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2013. № 9–10, № 11–12, № 13. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/

show/4651-17/conv#n2977 (дата звернення: 15.11.2020).

Дяченко К. I., Шость Н. В. Процесуальні особливості розслідування справ про злочини неповнолітніх : метод. посібник. Харків : Константа, 1997. 56 с.

Гошовська Ю. В. Допит неповнолітніх у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування. Національний юридичний журнал: теорія і практика. 2016. № 3. С. 130–133.

Винниченко Ю. Д. «Зелена кімната» у практиці досудового розслідування: поняття та значення. Захист прав людини: міжнародний та вітчизняний досвід : матеріали І Міжнар. наук.-

практ. конф. (16 трав. 2019 р.). Київ : Національна академія прокуратури України, 2019. 712 с.