ЮРИДИЧНА КЛІНІЧНА ОСВІТА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ ПІДГОТОВКИ ПРАВНИКІВ

Микола Кравчук, Ольга Грицан

Анотація


У статті досліджується питання ефективності клінічної освіти при підготовці майбутніх фахівців у галузі права. Виокремлено і охарактеризовано основні групи практичних навичок, які здобувають студенти, залучені до роботи у юридичних клініках. Проаналізовано сучасний стан викладання спецкурсу клінічної освіти України у юридичних закладах вищої освіти. Зроблено висновки щодо необхідності посилення ролі юридичних клінік шляхом широкого впровадження у навчальний процес курсів з юридичної клінічної практики.


Ключові слова


практико-орієнтоване навчання, юридична клініка, український клінічний рух, юридична клінічна освіта, методи навчання, практичні навички юристів

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Кравчук М.В., Мудрак Р.М. Юридична клініка – інноваційний напрямок розвитку правової освіти в Україні. Верховенство права у новітніх законодавчих реформах: доктрина та практика: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково практичної конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ 11 грудня 2014 року. Тези наукових доповідей. К., 2014 року. С. 7-30. URL.: https://legalactivity.com.ua/index.php?option =com_content&view=article&id=965%3A120115-13&catid=109%3A1-1214&Itemid=135〈=ru (дата звернення: 28.05. 2021).

Проєкт Концепції розвитку юридичної освіти від 29 березня 2021 року / Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. URL: http://kno.rada.gov.ua/news/main_news/75652.html (дата звернення: 31.05.2021).

Про схвалення Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти: Постанова КМ України № 660 від 19 вересня 2019 р. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/660-2018-%D1%80#Text (дата звернення: 28.05. 2021).

Steele T. M. The MacCrate Report: Its Impact on Education in Law Firm Management. Pace Law Review. 2003. Vol. 23. № 2. P. 613-650. URL: http://digitalcommons.pace.edu/plr/vol23/iss2/8 (Last accessed: 31.05.2021).

Legal Education and Professional Development. An Educational Continuum, Report of the Task Force on Law Schools and the Profession: Narrowing the Gap (1992). Illinois: American Bar Association.

Rekosh E., Buchko K. A., Terzieva V. (Eds). (2001). Pursuing the Public Interest, A Handbook for Legal Professionals and Activists. Columbia Law School, New York. URL: https://www.pilnet.org/wp-content/uploads/2020/04/Pursuing-the-Public-Interest-Article.pdf (Last accessed: 31.05.2021).

Правнича клінічна освіта в Україні: Навчальний посібник / за заг. ред. В.М. Сущенка. Київ: Ваіте, 2020. 274 с.

Стандарти діяльності юридичних клінік України, прийняті Асоціацією юридичних клінік України 19 червня 2014 року. URL: https://legalclinics.in.ua/standarty-diyalnosti-yurydychnyh-klinik-ukrayiny/ (дата звернення: 28.05. 2021).

Zoll F. O «klinicznej» metodzie nauczania prawa. Klinika. 1999. Nr 1. S. 31– 48.

Кравчук В.М. Роль юридичних клінік у формуванні громадянського суспільства в Україні. Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. Випуск 52. Одеса: «Юридична література». 2010. С. 431-436.

Міністерство юстиції України. Звіт за результатами аналітичного дослідження «Знання та навички випускників юридичних факультетів та закладів вищої освіти через призму відповідності потребам ринку праці» (2018). URL: https://minjust.gov.ua/files/general/2018/10/12/20181012170240-50.pdf (дата звернення: 31.05.2021).

Wilson R. Western Europe: Last Holdout in the Worldwide Acceptance of Clinical Legal Education. German Law Journal. 2009. Vol. 10. № 6-7. Р. 823-846. doi:10.1017/S207183220000136X

Асоціація юридичних клінік України (2021). Реєстр юридичних клінік України 2021. URL: https://legalclinics.in.ua/reyestr-asotsiatsiyi-yurydychnyh-klinik-2021/ (дата звернення: 31.05.2021).