РОЗПОРЯДЖЕННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ПОДРУЖЖЯ

Василь Позняк

Анотація


Стаття присвячена аналізу способів розпорядження корпоративними правами подружжя. Доведено, що при відчуженні корпоративних прав та при виході з юридичної особи корпоративного типу одним із подружжя – учасником юридичної особи корпоративного типу згода на припинення корпоративних відносин між учасником і юридичною особою іншого з подружжя не потрібна. Така згода презюмується в силу закону. Визначено, якщо один із подружжя зареєстрований як акціонер акціонерного товариства, а інший з подружжя – ні, то відчуження корпоративних прав (акцій), в тому числі викуп акцій товариством, може відбуватися без згоди іншого з подружжя; якщо обоє із подружжя зареєстровані як співвласники акцій товариства, то їхня згода на відчуження корпоративних прав (акцій), в тому числі викуп акцій товариством, має бути обов’язковою.


Ключові слова


корпоративні права, подружжя, договір, закон, відчуження корпоративних прав, право вимоги

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Васильєва В. А. Корпоративні правочини: питання кваліфікації. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. 2011. Випуск 27. С. 104 – 110.

Вінтоняк Н. Д. Правовий режим корпоративних прав подружжя: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Івано-Франківськ, 2019. 20 с.

Вінтоняк Н. Д. Правовий режим корпоративних прав подружжя: дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2019. 218 с.

Даниленко Є. Придбання акціонерним товариством акцій одного з подружжя. Право України. 2012. № 11. С. 40 – 42.

Жилінкова І. В. Механізми здійснення окремих категорій суб’єктивних цивільних та сімейних прав. Приватноправові механізми здійснення та захисту суб’єктивних прав фізичних та юридичних осіб: колективна монографія / В. Л. Яроцький, В. І. Борисова, І. В. Спасибо-Фатєєва, І. В. Жилінкова та ін. / За наук. ред. проф. В. Л. Яроцького. Харків: Юрайт, 2013. С. 89 – 115.

Корпоративне право Австрії та України: монографія / Васильєва В. А., Ковалишин О. Р., Вікторія Робертсон [та ін.]; за ред. проф. В. А. Васильєвої. Івано-Франківськ, 2015. 250 с.

Сіщук Л. В. Відчуження частки та вихід з товариства: порівняльно-правова характеристика правових конструкцій. Корпоративне право України та інших європейських країн: шляхи гармонізації: Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції / НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г.Бурчака НАПрН України; за ред. д-ра юрид. наук, акад. НАПрН України В. В. Луця. Івано-Франківськ, 2015. С. 226 – 233.

Сіщук Л. В. Колізії у правовому регулюванні щодо визначення моменту виходу учасника з господарського товариства. Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. 2016. Вип. 15 / Редкол.: Крупчан О. Д. (гол. ред.) та ін. К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, 2016. С. 150 – 154.

Сіщук Л. В. Правонаступництво в корпоративних правовідносинах: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Київ, 2014. 20 с.

Сіщук Л. В. Правонаступництво в корпоративних правовідносинах: дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2014. 229 с.

Сліпченко А. Відчуження у цивільному праві. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 7. С. 59 – 63.

Сосула О. О. Цивільно-правові способи розпорядження корпоративними правами: дис. на здобуття наук. ступеня доктора філософії у галузі права. Львів. 2021. 223 с.

Цікало В. Умови здійснення права акціонерів на викуп акцій з ініціативи товариства. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 3. С. 25 – 30.

Череватенко I. M. Нотаріальне посвідчення права власності на частку в спільному майні подружжя. Актуальні проблеми держави і права. 2012. С. 337 – 345.