Судова доктрина правових наслідків у податкових спорах

Олег Заверуха

Анотація


У статті розглянуто аналіз проблематики ролі судової доктрини правових наслідків у податкових спорах. У висновку автор зазначає, що з огляду на висловлену нами позицію щодо доктрини правового наслідку в податкових спорах, як обов’язкової складової правового регулювання чи оскарження дій, рішень чи бездіяльності контролюючих органів та їхніх службових осіб, пропонуємо кроки виходу із «замкнутого кола» шляхом розбудови механізмів позасудового вирішення податкових спорів в частині оскарження включення платників податків до переліку ризикових, та врегулювання податкових спорів в цілому.

Безсумнівно, що вдосконалення законодавчого регулювання щодо вищезазначених проблемних питань підвищить якість та ефективність функціонування зазначеного механізму, забезпечить захист прав та законних інтересів суб’єктів (учасників) сфери податкових відносин.


Ключові слова


податкові спори, контролюючі органи, податкові відносини, судова доктрина

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Податковий кодекс України : Закон України від 02 грудня 2010 р. № 2755-VI (у редакції від 01 липня 2020 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення 29.11.2020).

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа про охоронюваний законом інтерес) від 1 грудня 2004 року (справа № 1-10/2004, рішення № 18-рп/2004). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v018p710-04#Text (дата звернення: 30.11.2020).

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 28 лютого 2019 року (справа № 522/3665/17). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/80167902 (дата звернення: 30.11.2020).

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 17 липня 2020 року (справа № 280/1098/19). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/90458281 (дата звернення: 30.11.2020).

Білецька Г. М. Окремі аспекти застосування судових доктрин при розкритті податкових злочинів: світові та історичні тенденції. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fp_2013_2_3 (дата звернення: 30.11.2020).

Бондаренко О. М. Шляхи вдосконалення правового регулювання позасудового вирішення податкових спорів. URL: http://pjv.nuoua.od.ua/v3-1_2019/15.pdf (дата звернення: 30.11.2020).

Гвоздій В., Кальницька І., Мисник Н. [та ін.]. Методичні рекомендації з податкового права. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2013_2_9 (дата звернення: 30.11.2020).

Гузе К. А. Представництво прокурором інтересів громадянина або держави в цивільному судочинстві України. URL: http://nauka.nlu.edu.ua/download/diss/Guze/d_Guze.pdf (дата звернення: 30.11.2020).

Євграфова Є. Доктрина у правовій науці юридичній практиці. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2013_2_9 (дата звернення: 29.11.2020).

Катаріна Собота. Переклад з нім. Рижков Г., Блащук О., Татарчук К. Принцип правної держави: конституційно-правні та адміністративно-правні аспекти. Київ, 2013. 608 с.

Кравчук В. М. Чи є безмежним право на захист в адміністративному суді. URL: https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/zmi/659965/ (дата звернення: 30.11.2020).

Семеніхін І. В. Правова доктрина: поняття, ознаки, структура. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/233584168.pdf (дата звернення: 30.11.2020)

Сліденко А. В. Захист інтересів платників податків при застосуванні заходів податкового примусу. URL: http://nauka.nlu.edu.ua/download/diss/Slidenko/d_Slidenko.pdf (дата звернення: 30.11.2020)

Смичок Є. М. Судова доктрина податкових вигод. URL: http://www.pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/3_2020/8.pdf (дата звернення: 30.11.2020)