Місце блокчейну в системі об’єктів авторських прав

Владислав Теремецький, Станіслав Маляр

Анотація


Розглянуто існуючи правові режими охорони блокчейну. Звернуто увагу на комплексність правової охорони блокчейну, яка полягає у тому, що цей об’єкт охоплює дві підгрупи: інформацію та об’єкти права інтелектуальної власності. Вказано, що цей об’єкт є системою фіксації, зберігання й обробки інформації та технологією здійснення дій у цифровому середовищі. Доведено, що блокчейн є цінністю, яка співвідноситься з об’єктами виключних прав та може мати оборотоздатність. Наголошено, що блокчейн може розглядатися як об’єкт авторського права у вигляді складеного твору, що поєднує базу даних та комп’ютерну програму, а в межах інформаційного права – як інформаційний продукт у вигляді документа, що містить інформацію. Блокчейн також може отримувати патентно-правову охорону у вигляді винаходу (способу та продукту).

Ключові слова


блокчейн, об’єкт блокчейну, правова охорона блокчейну, авторське право, ІТ-право, база даних, твір

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Стефанчук Р.О. Інформаційні технології та право: quo vadis? Право України. 2018. № 1. С. 30–50.

Сінегубов О.В. Проблеми навколо характеристики блокчейну як об’єкта цивільних прав. Проблеми цивільного права та процесу: тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 96-й річниці від дня народження О.А. Пушкіна (м Харків, 21 трав. 2021 р.). Харків: ХНУВС, 2021. С. 117–120.

Артамонова Н., Лерантович Е. Технологія блокчейн як об’єкт промислової власності: характеристика патентної активності. Право та інновації. 2018. № 4. С. 60–71.

Clark В., McKenzie В. Blockchain and IP Law: A Match made in Crypto Heaven? URL: https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2018/01/article_0005. html (дата звернення: 05.11.2021)

Гурова М., Кірпачова М. Правові засади застосування блокчейн у космічній діяльності: ключові елементи та моделі організації технології. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 9. С. 24–30.

Корнієнко Г.С. Теоретико-правові засади становлення та розвитку агробізнесу в Україні: автореф. дис. … докт. юрид наук: 12.00.06. Харків, 2021. 41 с.

Харитонов Є.О. Сутність ІТ-права (ІТ-право як концепт). URL: http://aphd.ua/publication-185/ (дата звернення: 09.11.2021)

Арістова І.В., Карпик Ю.А. Вплив цифрової економіки та європейської інтеграції на правотворчість у сфері інтелектуальної власності в умовах розбудови інформаційного суспільства та інформаційного законодавства в Україні. Modern researches: progress of the legislation of Ukraine and experience of the European Union: Collective monograph. Riga: Izdevniecība «BALTIJA Publishing», 2020. P. 255-287.

Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text (дата звернення: 07.11.2021)

Пашков В.М. Блокчейн у системі охорони здоров’я: проблеми правового забезпечення. Медичне право. 2018. № 2(22). С. 32–40 (дата звернення: 05.19.2021)

Клименко І.В., Лозова Г.М., Акімова Л.М. Застосування блокчейн-технологій в публічному управлінні. Демократичне врядування. 2017. Вип. 20. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2017_20_9

Жогов В.С. Технологія блокчейн як сучасний засіб підвищення ефективності забезпечення реалізації та захисту об’єктів авторських і суміжних прав, виражених у цифровій формі. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 2. С. 209–214.

Баранов О.А. Інтернет речей (iоt) і блокчейн. Інформація і право. 2018. № 1. С. 59–71.

Про затвердження правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель: наказ Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 № 22. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0173-01#Text (дата звернення: 22.10.2021)

Маліновська І.М. Татуювання як об’єкт авторського права. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 8. С. 111–114.

Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993 р. № 3792-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text (дата звернення: 22.10.2021)

Штефан А.С. Авторське право і суміжні права: особливості правової охорони, здійснення та захисту: монографія. Київ: НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ, ТОВ «НВП Інтерсервіс», 2017. 150 с.

Ульянова Г.О. Складні та складені твори як об’єкт правовідносин інтелектуальної власності. Актуальні проблеми держави і права. 2011. Вип. 58. С. 436–441.

Аврамова О.Є. Спадкування прав на базу даних. Мала енциклопедія нотаріуса. 2016. № 6 (90). С. 6–11.