КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА ДИТИНИ: ДЕФІНІЦІЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ІНСТИТУТУ ПРАВ ДИТИНИ

Лілія Бакало

Анотація


Конституція України не містить спеціальних положень, присвячених правам дітей. Відтак, за загальним правилом, конституційні права дітей в Україні прийнято розглядати в контексті основних прав людини, беручи до уваги залежність обсягу прав від віку особи. Як наслідок, така невизначеність в державі залишає передумови до порушення прав неповнолітніх. Однією з причин такої ситуації вважаємо недостатню увагу законодавця та наукової спільноти до значення розвитку інституту конституційних прав дитини в Україні.

В статті досліджено та проаналізовано наукові підходи вітчизняних та іноземних вчених-правників, а також дитячих правозахисників до тлумачення поняття «конституційні права дитини» та обґрунтування важливості вказаного інституту.

Під час дослідження виявлено недоліки існуючих дефініцій, а також виокремлено специфічні риси, які притаманні лише конституційним правам дітей. Водночас у статті проаналізовані думки іноземних юристів щодо важливості закріплення у деяких конституціях спеціальних статей про права дітей, які були б відокремлені від загальних основоположних прав людини.

Встановлено, що «конституційні права дітей» мають значно ширше тлумачення, яке включає в себе не лише основні природні права людини, а й довірчі громадянські, а також спеціальні права. Крім того в дослідженні обґрунтована важливість сепарації в Конституції України прав дітей від основних положень про права людини.

В результаті проведеного дослідження напрацьовано власний підхід до визначення поняття «конституційні права дітей», а також обґрунтовано висновок про наявність негативного впливу на забезпечення прав маленьких громадян через відсутність їх конституційного відокремлення від прав дорослих.


Ключові слова


конституційні права дитини, права дітей, конституційно-правовий статус дитини, діти, неповнолітні, права неповнолітніх

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Шульц О.А. «Права дитини» як категорія сучасного конституційного права. Часопис Київського університету права. 2009. № 3. С. 91-96.

Шляхтун П. П. Конституційне право: словник термінів. Київ: Либідь, 2005. 568 с.

Абрамов В. И. Права ребенка и их защита в России : Общетеоретический анализ: автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; Історія політичних та правових учень. Саратов, 2007. 56 с.

Швець І.В. Поняття та класифікація прав дитини в Україні. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2012. № 12. С. 141-151.

Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підруч. / пер. з рос. Харків: Консум, 2004. 656 с.

Кадегроб Л.О. Конституційно-правовий статус дитини в Україні: поняття та особливості. Вісник Одеського національного університету. Серія: Правознавство. 2018. Т. 23. Вип. 1. С. 15-21. URL: http://heraldlaw.onu.edu.ua/article/view/134229 (дата звернення 15.02.2022).

Laurence D. Houlgate. Three concepts of children’s constitutional rights: reflections on the enjoyment theory. Journal of constitutional law. Vol. 2.1. P. 80. URL: https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1449& context=jcl (дата звернення 15.02.2022).

Conor O’Mahony. Constitutional Protection of children’s rights: visibility, agency and enforceability. Human Rights Law Review. Vol. 19. Issue 3. November 2019. P. 401–434. URL: https://doi.org/10.1093/hrlr/ngz017 (дата звернення 15.02.2022).

Trude Haugli. Childrens Constitutional Rights in the Nordic Countries. Ch. 3. P. 39-57. URL: https://brill.com/view/book/edcoll/9789004382817/BP000005.xml (дата звернення 15.02.2022).

Trude Haugli and Anna Nylund. Childrens Constitutional Rights in the Nordic Countries. Ch. 20. P. 391-422. URL: https://doi.org/10.1163/9789004382817 _021 (дата звернення 15.02.2022).