КОНЦЕПЦІЯ ЛІБЕРАЛІЗМУ ДЖОНА ЛОККА

Тетяна Подковенко

Анотація


У статті розглядаються політико-правові аспекти вчення відомого англійського мислителя Джона Локка, що обґрунтовують становлення держави і права. При цьому аналізується концепція розподілу влади і пов’язана з нею система стримувань та противаг. Теорія суспільного договору дає змогу поглянути на природу влади, а також на ті чинники, що обмежують державну владу. У своїх соціально-політичних поглядах Локк виходив з основних положень концепції природного права. Обґрунтовано, що гуманістичний зміст політико-правового вчення Дж. Локка найбільш повно виражений у концепції прав людини. Висвітлюються ліберальні ідеї Дж. Локка щодо розуміння людської свободи та її співвідношення зі свободою інших у політично організованому суспільстві.


Ключові слова


лібералізм, суспільний договір, природний стан, свобода, права людини, концепція ліберальної держави

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Философский словарь. Київ: А.С.К., 2006. 1056 с.

Подковенко Т. О. Індивід, суспільство і держава: грані співвідношення у концепції Томаса Гоббса. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2014. Випуск 24. Частина ІІ. Том 4. С. 194-198.

Гусев В.І. Ліберальна філософія Джона Локка і американська революція. Наукові записки. 2004. Том 25. Філософія та релігієзнавство. С. 41-47.

Вступ до політології: Екскурс в історію правничо-політичної думки. За загальною редакцією В. Скиби. Київ: Основи, 1998. 718 с.

Локк Дж. Сочинения в трех томах: Т. 3. Два трактата о правлении. М.: Мысль, 1988. 668 с. URL: https://www.reformed.org.ua/2/86/14/Locke (дата звернення: 04.02.2022)

Каневский И. А. Генезис государства и права в политико-правовом учении Джона Локка. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Серія: Політологія. 2014. Т. 228. Випуск 216. С. 70-75.

Гринюк Р. Ф., Гоцуляк Ю. В. Доктринальний вплив категорії суспільного договору на розвиток філософії правової науки. Правова держава. 2021. №4. С. 16-23.

Ковалев А. В. Теория либерализма Дж. Локка в истории зарубежной политической мысли. Известия ВГПУ. Исторические науки и археология. 2018. С.206-209. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/teoriya-liberalizma-dzh-lokka-v-istorii-zarubezhnoy-politicheskoy-mysli (дата звернення: 04.02.2022)

Wojtyszyn R. Szkoła prawa natury – od Hugona Grocjusza do Johna Locke’a. Studia Erasmiana Wratislaviensia Wrocławskie Studia Erazmiańskie, Zeszyt Naukowy Studentów, doktorantów i pracowników naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego. 2007. S. 49-63.

Класики політичної думки від Платона до Макса Вебера: Пер. з нім. Київ: Тандем, 2002. 584 с.

Козинець О., Пророченко В. Становлення та розвиток теорії поділу влади в історії світової політико-правової думки. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 1. С. 165-169.

Котуков О. А. Генезис наукових ідей щодо обмеження публічної влади. Актуальні проблеми державного управління. 2016. № 2 (50). URL: http://www.ap.kh.ua/index.php/apdu/article/view/206/240 (дата звернення: 10.02.2022)

История политических и правовых учений: учебник / под общ. ред. О.В. Мартышина. Москва: Норма, 2008. 912 с.

Федорова М.М. Классическая политическая философия. Москва: Весь Мир, 2001. 224 с.