Поняття та особливості соціального захисту поліцейських в україні

Анатолій Аносєнков, Катерина Ізбаш

Анотація


У статті досліджено проблеми соціального захисту працівників Національної поліції України. Проаналізовано різні підходи до визначення соціального захисту. Розглянуто поняття соціального захисту у широкому та вузькому розумінні. Досліджено гарантії соціального захисту поліцейських, до яких віднесено: матеріальне забезпечення, житлове забезпечення, медичне забезпечення та професійне забезпечення.

Ключові слова


соціальний захист, гарантії, поліцейський, Національна поліція, законодавство, матеріальне-, житлове-, медичне-, професійне забезпечення

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Борецька Н. П. Соціальний захист населення на сучасному етапі: стан і проблеми : монографія. Донецьк : Янтра, 2001. 351 с.

Денісова Л.Л. Правове регулювання соціального забезпечення працівників поліції в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.05. Київ, 2017. 20 с.

Про затвердження Інструкції про порядок медичного обслуговування в закладах охорони здоров’я МВС : Наказ МВС України від 03 черв. 2016 р. № 462. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0912-16#Text (дата звернення 16.09.2022).

Іншин М.І. Сутність і значення поняття соціального захисту працівників поліції в сучасних умовах. Вісник Чернівецького факультету Національного університету. 2015. № 4. С. 269-277.

Конституція України: Закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (дата звернення 16.09.2022).

Лавріненко О.В. Правове регулювання прийому на службу до органів внутрішніх справ України : дис... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Університет внутрішніх справ. Харків, 1998. 224 с.

Марусевич Д.О. Адміністративно-правове регулювання соціального захисту поліцейських: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Національний університет внутрішніх справ. Київ, 2021. 236 с.

Мельник К.Ю. Окремі аспекти соціального захисту осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ. Право і безпека. 2011. №5. С. 180-184.

Музичук О.М. Сутність та особливості грошового забезпечення персоналу ОВС. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2007. № 37. С. 384-389. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ VKhnuvs_2007_37_60 (дата звернення 16.09.2022).

Про затвердження Порядку забезпечення поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, Державного бюро розслідувань житлом на умовах фінансового лізингу: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лист. 2018 р. № 1201. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1201-2018-%D0%BF#Text (дата звернення 16.09.2022).

Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції : Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лист. 2015 р. № 988. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2015-%D0%BF#Text (дата звернення 16.09.2022).

Про затвердження Порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без установлення інвалідності працівника міліції : постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовт. 2015 р. № 850. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/850-2015-%D0%BF/ (дата звернення 16.09.2022).

Про Національну поліцію : Закон України від 02 липн. 2015 р. № 580-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19 (дата звернення 16.09.2022).

Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15 верес. 1999 р. № 45. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-14#Text (дата звернення 16.09.2022).

Шапенко Л.О. Щодо співвідношення категорій «соціальний захист» та «соціальне забезпечення» працівників цивільної авіації. Юридичний вісник. 2014. № 2. С. 15-19.

Юридичний словник / за ред. Б. М. Бабія. Київ: Гол. ред. Укр. рад. енцикл., 1983. 872 с.

Великий енциклопедичний юридичний словник / ред. Ю. С. Шемшученко. Київ : Юридична думка, 2007. 992 с.