Поняття та правова природа особистих немайнових прав подружжя у сімейно-правовій доктрині

Андрій Парфентьєв

Анотація


У науковій статті здійснено дослідження поняття та правової природи особистих немайнових прав подружжя в сімейно-правовій доктрині. Зокрема, автор у статті зазначає, що особисті немайнові права подружжя – це одного боку – врегульовані нормами сімейного права відносини щодо особистих немайнових благ та інтересів осіб, які перебувають у шлюбі, з іншого – суб’єктивні, природні, ті, що не можна передати іншій особі, невідчужувані права, що мають нематеріальний, тривалий характер, що виникають і діють з моменту укладення шлюбу та змінюються або припиняються з моменту розірвання шлюбу, а саме з дня реєстрації розірвання шлюбу, або у день набрання чинності рішенням суду про розірвання шлюбу. Автор не погоджується із твердженням у сімейно-правовій доктрині про те, що на обсяг особистих немайнових прав подружжя не впливає факт спільного або роздільного проживання, а також факт встановлення подружжям режиму окремого проживання подружжя. Твердження окремих науковців про те, що особисті немайнові права подружжя не підлягають захисту, в тому числі юрисдикційному, є недостатньо обґрунтованим, хоча можна говорити про утрудненість захисту особистих немайнових прав подружжя, однак передусім через те, що вони недостатньо чітко визначені у сімейному законодавстві.


Ключові слова


особисті немайнові права подружжя; подружжя; ознаки особистих немайнових прав; сімейні права; шлюб

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-14 (дата звернення: 20.08.2022)

Байрачна М. І. Права та обов’язки подружжя за Сімейним кодексом України: дис. … докт. філ. спец. 081 – Право. Харків, 2020. 193 с.

Сімейне право України: підручник / Л. М. Баранова, В. I. Борисова, I. В. Жилiнкова та iн.; за заг. ред. В. I. Борисової та I. В. Жилiнкової. К.: Юрiнком Iнтер, 2009. 288 с.

Сімейне право України : підручник / за ред. А. О. Дутко. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2018. 480 с.

Мироненко В. П., Пилипенко С. А.. Сімейне право України. Підручник. За заг. ред. В. П. Мироненко. Київ: Правова єдність, 2008. 477 с.

Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України. За ред. Ю. С. Червоного. Київ: Істина, 2003. 464 с.

Юркевич Ю. М., Дутко А. О. та ін. Особисті немайнові права особи : навч. посібник / за ред. А. О. Дутко. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. 444 с.

Сімейне право України : підручник / Л. М. Баранова та ін. ; за заг. ред.: В. І. Борисова, І. В. Жилінкова. Київ: Юрінком Інтер, 2004. 200 с.

Войтенко Т. В. Проблемні питання зміни статі в сімейному законодавстві України. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. Одеса, 2014. № 10-1, т. 1. С. 178-180.

Стефанчук Р. О. Система особистих немайнових прав фізичних осіб у сфері сімейних відносин: до питання вдосконалення. Університетські наукові записки. 2006. № 2 (18). С. 107-111.