Harmonization of civil legislation in the field of protection of ownership rights to real estate objects in contractual obligations through the transfer of the buyer's rights and obligations in the case of the sale of a share in a joint partial ownership with the law of the European Union

Oksana Hnativ

Анотація


The article investigates the protection of property rights to real estate objects in contractual obligations by transferring the rights and obligations of the buyer in the event of the sale of a share in a joint partial ownership through the lens of European legislation. Proposals and innovations concerning improvement of property rights protection for real estate objects are submitted by transferring the rights and obligations of the buyer in the event of the sale of a share in joint ownership in contractual obligations.


Ключові слова


protection, property, real estate objects, contractual obligations, joint partial ownership

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Dzera, O. V. (2003). Nediysnist pravochynu (uhody) za novym Tsyvilnym Kodeksom [Invalidity of the deed (agreement) under the new Civil Code]. Yurydychna Ukrayina – Legal Ukraine [in Ukrainian].

Kondratyeva, N. M. (2006). Dohovir pro poryadok volodinnya ta korystuvannya maynom, shcho znakhodytʹsya v spilʹniy chastkoviy vlasnosti [Agreement on the procedure of ownership and use property that is in joint partial ownership] [in Ukrainian].

Pavlik, L. M. (2016). Osoblyvosti pravovoho rehulyuvannya spilʹnoyi chastkovoyi vlasnosti fizychnykh osib. Formuvannya mekhanizmu realizatsiyi ta zakhystu prav i svobod fizychnykh osib v Ukrayini [Peculiarities of joint legal regulation partial ownership of individuals. Formation of the implementation mechanism and protection of the rights and freedoms of individuals in Ukraine]: Zbirnyk materialiv kruhloho stolu – Collection of «the round table» materials, 50-52. [In Ukrainian].

Pro sudovu praktyku v spravakh pro zakhyst prava vlasnosti ta inshykh rechovykh prav: Postanova Plenumu Vyshchoho spetsializovanoho sudu Ukrayiny z roz·hlyadu tsyvilʹnykh i kryminalʹnykh sprav vid 07.02.2014 r. [On judicial practice in cases of protection of property rights and other property rights: Resolution of the Plenum of the Higher Specialized Court of Ukraine on consideration of civil and criminal cases dated February 7, 2014] [in Ukrainian].

Romanovych, S. M. (2009). Rozvytok pravovoho rehulyuvannya vidnosyn spilʹnoyi chastkovoyi vlasnosti fizychnykh osib v Ukrayin [Development of legal regulation of relations joint partial ownership of natural persons in Ukraine. Private law and entrepreneurship]. Pryvatne pravo i pidpryyemnytstvo – Private Law and Entrepreneurship, 8 [In Ukrainian].

Romanyuk, Ya. M. (2010). «Nediysnist» ta «nikchemnist» pravochynu [«Invalidity» and «nullity» of the deed]. Visnyk Lvivskoho universytetu – Bulletin of Lviv University, 196-197 [In Ukrainian].

Sydorenko, M. (2012). Zahalni ta spetsialni doslidzhennya nediysnosti uhod [General and special consequences of invalidity of agreements]. Pravo Ukrainy – Law of Ukraine, 130-135 [in Ukrainian].

Tuzov, D. O. (2007). Restytutsiya pry nediysnosti zdelok i zakhystdobrosovestnoho pryobretatelya v rossyyskom hrazhdanskom prave [Restitution in case of invalidity of transactions and protection of a bona fide purchaser in Russian civil law] [in Russian].

Tsyvilne pravo Ukrayiny: pidruchnyk: u 2 t. [Civil law of Ukraine: textbook in two volumes] (2004). Za zah. red. V. I. Borysovoi, I. V. Spasybo-Fateevoi, V. L. Yarotskoho [in Ukrainian].

Yavorska, O. S. (2008). Pravove rehulyuvannya vidnosyn vlasnosti za tsyvilnym zakonodavstvom Ukrayiny: Navchalnyi posibnyk [Legal regulation of property relations according to civil legislation of Ukraine: Study guide] [in Ukrainian].