ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ, ОЗНАК ТА ХАРАКТЕРИСТИК ПІД ЧАС СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Олексій Дніпров

Анотація


У статті досліджено наукові погляди на формування та становлення принципу поділу влади. Проаналізовано поняття та концепції формування влади. Виокремлено ряд узагальнюючих ознак виконавчої влади. Розглянуто функціональні і організаційно-правові характеристики виконавчої влади. Зазначено, що виконавча влада як функція асоціюється з державним управлінням у вузькому сенсі. Визначено, що виконавча влада як організація – це сукупність (система) державних органів і посадових осіб, які реалізують відповідну функцію на політичному (насамперед уряд і, різною мірою за різних форм державного правління, глава держави) та адміністративному (апарат державного управління) рівнях.


Ключові слова


влада, виконавча влади, держава, державні органи, державний примус, гілки влади, розподіл повноважень.

Посилання


Монтескье Ш.Л. Персидские письма: [роман: пер. с фр.]; [вступ. ст. С. Д. Артамонова]. Элиста: Калм. кн. изд-во, 1988. 302 с.

Жуган М., Марченко В. Принцип поділу влади: сучасні інтерпретації. Право України. № 2. 2011. С. 193–200., С. 193–194.

Авер’янов В. Б. Організація виконавчої влади: необхідність усунення внутрішніх суперечностей. Право України. № 5. 2009. С. 30–35.

Краснов Б.И. Власть как явление общественной жизни. Социально-политический журнал. 1991. № 11. С. 27–35.

Parsons T. On the Concept of Political Power. Proceedings of the American Philosophical Society, 1963. P. 24–29.

Дегтярев А. А. Политическая власть как регулятивный механизм социального общения. Полис. 1996. № 3. С. 108–120.

Жаровська І. М. Генезис принципу легітимності державної влади та проблеми його впровадження у сучасному суспільстві. Європейські

перспективи. 2012. № 4(1). С. 19–23.

Победоносцев К. П. Исторические исследования и статьи. СПб., 1976. 363 с.

Ромашов Р. А. Античный полис как форма социального устройства и государственного управления. Правоведение. 1999. № 2. С. 29–33.

История первобытного общества. Общие вопросы. Проблемы

антропосоциогенеза. [А. И. Першиц, В. А. Шнирельман, Л. Е. Куббель. и

др.]. М.: Наука, 1983. 432 с.

Лунеев В. В. Преступность ХХ века. Мировой криминологический

анализ. М.: Норма, 1997. 497 с.

Андреевский И.Е. Полицейское право. [2-е изд.]. СПб., 1874. Т. 1.

с.

Тарасов И. Т. Очерк науки полицейского права. М., 1897. 477 с.

Тихомиров Ю. А. Общая концепция развития законодательства.

Журнал российского права. 1999. № 1. С. 13; 374; 398.