ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ ПУБЛІЧНО-СЕРВІСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ

Олена Омельян

Анотація


 У статті проаналізовано структурні зміни, які відбулися під час реформування суб’єктів у сфері містобудування в частині надання адміністративних послуг та здійсненні архітектурно-будівельного нагляду та контролю. Акцентовано увагу на утворення оновленої служби уповноваженої на реалізацію публічно-сервісної діяльності у сфері містобудування. Визначено критерії класифікації форм публічно-сервісної діяльності у сфері містобудування. Наведено авторське поняття форм публічно-сервісної діяльності у сфері містобудування.


Ключові слова


будівництво, містобудування, адміністративні послуги, публічно-сервісна діяльність, служба, інспекція

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України: Посатнова Верховної Ради України від 04.10.2019 № 188-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/188-20#Text. (дата звернення 25.05.2020)

Про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2020 № 218. Дата оновлення 30.05.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/218-2020-%D0%BF#top. (дата звернення 25.05.2020)

Великий тлумачний словник. Сучасна українська мова. Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2008. 704 с.

Адміністративне право: підручник / Ю. П. Битяк (кер. авт. кол.), В. М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін.; за заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. Харків: Право, 2010. 624 с.

Колпаков В. К. Адміністративне право України: підручник. Київ: Юрінком Інтер, 1999. 736 с.

Миронець, І.М. Адміністративно-правове регулювання будівельної діяльності в Україні: дис. ... канд. юрид. Наук. Нац. авіац. ун-т. Київ, 2012. 253 c.

Keeling D.Management in Government. (1972), London: Allen & Unwin.

Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робі: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 466. Дата оновлення 18.03.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/466-2011-%D0%BF#Text. (дата звернення 02.06.2020)

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва: Закон України від 17.10.2019 № 199-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/199-20#Text. (дата звернення 25.05.2020)

Астахова, Н. И. Менеджмент : учебник для среднего профессионального образования / Н. И. Астахова, Г. И. Москвитин ; под общей редакцией Н. И. Астаховой, Г. И. Москвитина. Москва : Издательство Юрайт, 2016. 422 с. URL: https://stud.com.ua/19377/menedzhment/koordinatsiya_funktsiya_upravlinnya#60. (дата звернення 25.05.2020).