Optimization of subjects of proof in the civil procedure of Ukraine in the context of the legal status of a specialist in a certain field of knowledge

Vladyslav Teremetskyi, Andrii Petrovskyi

Анотація


The article is devoted to a specialist in a certain branch of knowledge as a subject of proof in the context of reform of the civil procedural legislation of Ukraine. Separate provisions of the civil procedural legislation that regulate the possibility of a specialist's participation in a certain branch of knowledge when providing certain conclusions to the court, at the stage of research and evaluation of evidence, are analyzed. The legal nature of the concepts "special knowledge" and "special knowledge" is disclosed. The approaches for determining the legal status of persons with special knowledge are indicated. The regulatory and procedural obstacles and prerequisites for the participation of a specialist in a certain branch of knowledge as a subject of proof in the civil process are revealed.

The article analyzes judicial practice in civil cases on the chosen problems of the study. Ways and suggestions are proposed to improve the CCP of Ukraine in the context of reform of civil procedural legislation.


Ключові слова


The Civil Procedure Code of Ukraine, the proof, the expert's conclusion, the expert, the specialist in a certain branch of knowledge, the legal status, special knowledge, special knowledge

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Pro sudoustrii i status suddiv [On the Judiciary and the Status of Judges]: Zakon Ukrainy vid 02.06.2016 № 1402–VIII. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text [in Ukrainian].

Pro vnesennia zmin do Hospodarskoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy, Tsyvilnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy, Kodeksu administratyvnoho sudochynstva Ukrainy ta inshykh zakonodavchykh aktiv: Zakon Ukrainy [On amendments to the Commercial Procedural Code of Ukraine, the Civil Procedure Code of Ukraine, the Code of Administrative Procedure of Ukraine and other legislative acts: Law of Ukraine [On amendments to the Commercial Procedural Code of Ukraine, the Civil Procedure Code of Ukraine, the Code of Administrative Procedure of Ukraine and other legislative acts: Law of Ukraine]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2147-19#Text [in Ukrainian].

Fursa, S. Ya., Fursa, Ye. I., Shcherbak, S. V. (2010). Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: naukovo-praktychnyi komentar [Civil Procedure Code of Ukraine: scientific and practical commentary]: U 2 t. / za zah. red. S. Ya. Fursy. Kyiv: Fursa S. Ya.: KNT, T. 1.

Selina, E. V. (2003). Dokazyvanie s ispolzovaniem spetsialnykh poznanii po ugolovnym delam [Proof using special knowledge in criminal cases]. Moskva: Iurlitinform [in Russian].

Bychkova, S. S. (2003). Ekspertyza v tsyvilnomu protsesi Ukrainy [Expertise in the civil process of Ukraine]: avtoref. dys ... kand. yuryd. nauk: 12.00.03. Kyiv, 2003. 22 s.

Bondarenko, O. O. (2004). Protsesualnyi status obiznanykh osib ta yikh pravovidnosyny z diznavachem i slidchym u kryminalnomu sudochynstvi Ukrainy [Procedural status of informed persons and their legal relations with the coroner and investigator in the criminal justice of Ukraine]: avtoref. dys ... kand. yuryd. nauk: 12.00.09. Kharkiv [in Ukrainian].

Doroshenko, O. F. (2007). Sudova ekspertyza yak zasib dokazuvannia pry rozghliadi tsyvilnykh sprav shchodo porushennia prav na obiekty intelektualnoi vlasnosti [Forensic examination as a means of proof in civil cases for violation of intellectual property rights]: avtoref. dys ... kand. yuryd. nauk: 12.00.03. Kyiv [in Ukrainian].

Treushnikov, M. K. (2005). Sudebnye dokazatelstva [Court evidence]. 4-e izd., pererab. i dop. Moskva: Gorodets [in Russian].

Pro sudovu ekspertyzu [On forensic examination]: Zakon Ukrainy vid 25.02.1994 № 4038–XII. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text [in Ukrainian].

Ozhegov, S. I. (1984). Slovar russkogo iazyka [Dictionary of the Russian language]: ok. 57 000 slov / pod red. dokt. filol. nauk, prof. N. Iu. Shvedovoi. 16-e izd., ispr. Moskva [in Russian].

Novyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy [New explanatory dictionary of the Ukrainian language]: V 3 t. / Ukladachi: V. V. Yaremenko, O. M. Slipushko. 2-e vyd. Kyiv. AKONIT, 2001. T. 3. P-Ya. [in Ukrainian].

Kravchuk, V. M., Uhrynovska O. I. (2006). Naukovo-praktychnyi komentar Tsyvilnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy. Kyiv. Istyna [in Ukarainian].

Fursa, S. Ya., Fursa Ye. I., Shcherbak S. V. (2006). Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: Naukovo-praktychnyi komentar [Civil Procedure Code of Ukraine: Scientific and practical commentary]: U 2 t. / za zah. red. S. Ya. Fursy. Kyiv. Vydavets Fursa S. Ya.: KNT, T. 1. [in Ukrainian].

Tsyvilna sprava [Civil case] № 2-1737/16: arkhiv mistsevoho sudu Solomianskoho raionu m. Kyieva za 2016 r. [in Ukrainian].

Tsyvilna sprava [Civil case] № 22-3110/2017: arkhiv sudovoi palaty u tsyvilnykh spravakh Apeliatsiinoho sudu m. Kyieva za 2017 r. [in Ukrainian].

Pro advokaturu ta advokatsku diialnist [On Advocacy and Advocacy Activity]: Zakon Ukrainy vid 05.07.2012 р. № 5076–VI. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.35774/app2021.01.107