ПРАВОВІ ОСНОВИ ПРИНЦИПУ ГЛАСНОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Назар Черномиз

Анотація


Стаття присвячується проблемним аспектам реалізації та забезпечення принципу гласності в діяльності державних органів України.. Зокрема, у статті здійснюється дослідження правової діяльності органів Служби безпеки України в аспекті забезпечення відкритості та прозорості у діяльності СБУ. Проаналізовано  наукові публікації щодо даної тематики. Запропоновано певні підходи для  покращення законодавства.


Ключові слова


принцип гласності, прозорість, органи Служби безпеки України, конфіденційність, публічна інформація.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Конституція України : закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації: Закон України від 23 вересня 1997 року № 539/97-ВР. URL https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/539/97-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 11.05.2020).

Про інформацію : Закон України від 02 жовтня 1992 року № 2657–ХІІ. URL https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 (дата звернення: 14.05.2020).

Про створення Служби національної безпеки України : Постанова Верховної Ради України від 20 верес. 1991 р. № 1581-XII. URL https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1581-12 (дата звернення: 09.05.2020).

Денисюк С.Ф. Громадський контроль як гарантія законності у адміністративній діяльності правоохоронних органів в Україні: монографія. Харків: ТД «Золота миля», 2010. 368 с.

Кузьмін К.І. Адміністративно-правові проблеми реалізації принципу гласності у діяльності органів прокуратури за умов розвитку нових інформаційних технологій. Форум права. 2013. № 3. С. 324–327.

Бусол О.Ю. Прозорість інформації як чинник запобігання корупції в державному секторі України. Боротьба з організованою злочинністю (теорія і практика). 2007. № 17 URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&Image_file_name=PDF%2Fboz_2007_17_13.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1 (дата звернення: 14.05.2020).

Костенко О.В. Принцип гласності в діяльності державних органів України та його обмеження. Право і суспільство. 2015. № 5-2. С. 64-72.

Степаненко О. Моніторинг «не-доступу до інформації». Екологічно-гуманітарне об’єднання «Зелений світ». 2013 URL: http:// greenworld.in.ua/about/publication/1199957641 (дата звернення: 16.05.2020)