ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ, СПЕЦІАЛЬНО СТВОРЕНИХ ДЛЯ АУДІОВІЗУАЛЬНОГО ТВОРУ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ІНОЗЕМНА ПРАКТИКА

Вадим Семененко

Анотація


 Стаття присвячена особливостям правової охорони музичних творів, які були спеціально створені для аудіовізуального твору. Зокрема, порівняно національну та іноземну практику, визначено недоліки правового регулювання та запропоновано напрямки його вдосконалення.

 Автором вказується, що розвиток ринкових економічних відносин, поява господарюючих суб'єктів, які здійснюють підприємницьку діяльність, призвели до зміни статусу об'єктів інтелектуальної власності і, зокрема, аудіовізуальних творів.  У той час як кіновиробництво, кінопрокат, теледіяльність перестали бути монополією держави, у власників прав на аудіовізуальні твори з'явилася реальна можливість використання своїх прав в якості товару, з метою отримання прибутку. Правове регулювання відносин, пов'язаних зі створенням та використанням аудіовізуальних творів, суттєво відстає від рівня технологічного розвитку на сучасному етапі, а відтак саме творчі працівники мають стати ініціаторами необхідних змін до законодавства.


Ключові слова


авторське право, музичний твір, аудіовізуальний твір, автор, суб’єктивні права

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Про авторське право та суміжні права : Закон України від 23 грудня 1993 року № 3792XII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12 (дата звернення: 23.05.2020).

Про телебачення і радіомовлення : Закон України від 21 грудня 1993 року №3759-XII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3759-12 (дата звернення: 23.05.2020).

Ионас В. Я. Критерий творчества в авторском праве и судебной практике. Москва: Юридическая литература, 1963. 140 с.

Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_051 (дата звернення: 23.05.2020).

Кондакова О. В. Аудиовизуальное произведение как объект авторского права. Юридический журнал. 2006. №4(8). С. 75–79.

Лубчук О. Поняття та ознаки аудіовізуального твору як об’єкта права інтелектуальної власності. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2019. Випуск 68 С. 222–230.

Цивільне право. Загальна частина: підручник / ред. О.В. Дзери, Н.О. Кузнецової, Р.А. Майданика. Київ: Юрінком Інтер, 2010. 976 с.

Грабовська Г.М. Музичний твір як об’єкт правової охорони. Форум права. 2012. №1. С.209-213.

Рекомендації для учасників процесу створення та використання аудіовізуальних творів і виконань. URL: https://me.gov.ua/Documents /Detail?lang=uk-UA&id=8339bc5d-edba-4a26-b7ada4970614628e&title =RekomendatsiiDliaUchasnikivProtsesuStvorenniaTaVikoristannia (дата звернення: 26.05.2020).

Зеров К. Синхронізація музичного твору в системі майнових авторських прав. URL: http://vjhr.sk/archive/2019_4/part_3/13.pdf (дата звернення: 27.05.2020).

Лицензия на синхронизацию. URL: https://culture.wikireading.ru/74311 (дата звернення: 23.05.2020).

Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws /show/v0012600-12/ (дата звернення: 28.05.2020).

Жилінкова О.В. Поняття музичного твору як об’єкта авторського права URL: http://univer.km.ua/visnyk/963.pdf (дата звернення: 28.05.2020).

Кедя Ю.О. Особливості використання музичних творів під час залучення до аудіовізуальних творів: зарубіжна та національна практика http://www.pap.in.ua/6_2018/28.pdf (дата звернення: 29.05.2020).