ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ ТА ПЕРЕВЕДЕННЯ БОРГУ У ЗОБОВ’ЯЗАННЯХ З МНОЖИННІСТЮ ОСІБ

Валентина Слома

Анотація


У статті досліджено окремі питання відступлення права вимоги та переведення боргу у зобов’язаннях з множинністю осіб. Зроблено висновок, що залежно від виду множинності осіб у зобов’язанні порядок відступлення права вимоги та переведення боргу має певні особливості. Запропоновано до відносин з відступлення права вимоги у активних часткових зобов’язаннях застосовувати за аналогією положення ч. 1 ст. 362 ЦК України, а у активних солідарних зобов’язаннях необхідно отримувати згоду всіх кредиторів. У випадку заміни одного з солідарних боржників необхідно отримувати крім згоди кредитора, згоду всіх боржників, що гарантуватиме в подальшому можливість пред’явлення до нього регресної вимоги.

Ключові слова


відступлення права вимоги, переведення боргу, зобов’язання з множинністю осіб, кредитор, боржник

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Байбак В.В. Обязательственное требование как объект гражданского оборота: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03. СПб, 2004. 201 с.

Голубєва Н. Ю. Зобов’язання у цивільному праві України : методологічні засади правового регулювання : монографія. Одеса : Фенікс, 2013. 642 с.

Гриценко Г. Г. Множинність осіб у цивільно-правовому зобов’язанні : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03. Харків, 2015. 234 с.

Кензеев Б. Э. Исполнение обязательств с множественностью лиц : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03. Волгоград, 2011. 167 с.

Кот О. О. Перехід прав кредитора до третіх осіб в цивільному праві України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03. Київ, 2002. 187 с.

Крюкова Ю. Я. Субсидиарные обязательства в гражданском праве России : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03. Екатеринбург, 2013. 170 с.

Новохатська Я. В. Заміна сторін у зобов’язанні. Проблеми законності. 2011. Вип. 115. С. 29-39. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2011_115_6 (дата звернення 11.11.2019).

Пушай В. І. Уступка вимоги і переведення боргу в цивільних правовідносинах (на матеріалах судової практики) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03. Київ : 2006. 19 с.

Пушай В. І. Проблемні аспекти здійснення заміни осіб у зобов’язаннях. Форум права. 2013. № 3. С. 502–506 URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2013_3_84 (дата звернення 15.10.2019).

Пушкина А. В. Сделки, направленные на изменение сторон в обязательствах. Государство и право. 2012. № 6. С. 51-61.

Смілянець І.П. Заміна боржника у зобов’язанні за цивільним законодавством України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03. Одеса, 2010.19 с.

Трут Д.В. Цивільно-правові зобов’язання з множинністю осіб : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03. Київ, 2014. 242 с.

Шимон С. Законодавчі та договірні обмеження щодо відступлення права вимоги. Підприємництво, господарство і право. 2012. № 7. С. 3-6.