КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ КАРАНТИНУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Світлана Мазепа

Анотація


В даній статті розглянуто зміни до законодавства, які були продиктовані пандемією Covid-19. Зосереджено увагу на статті 325  Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням. Згадано про доповнення Кодексу України про адміністративні правопорушення статтею 44-3 «Порушення правил щодо карантину людей». Висвітлено проблеми ефективності застосування вказаної норми. Подано кримінально-правову характеристику злочину та запропоновано шляхи вдосконалення кримінально-правової норми. Так, необхідно чітко визначити, у яких законах зафіксовані  правила і норми щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням; внести поправку щодо вчинення злочину шляхом діяння; визначитися із загальним суб’єктом вчинення злочину, передбаченого ст. 325 КК України; внести зміни щодо тимчасового посилення санкції статті.


Ключові слова


пандемія Covid 19, відповідальність за порушення карантину, запобігання інфекційним хворобам, зміни до кримінального законодавства, тимчасове посилення санкції

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COvID-19: постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zapobigannyaposhim110320rennyu-na-teritoriyi-ukrayini-koronavirusu-covid-19. (дата звернення: 15.04.2020).

Про захист населення від інфекційних хвороб: закон України від 6 квітня 2000. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645–14. (дата звернення: 01.06.2020).

Договор о Европейском Союзе. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994 _029 (дата звернення: 01.06.2020).

Melander, S., 2013 Ultima Ratio in European Criminal Law. Oñati Socio-legal Series [online], 3 (1), 42-61. URL: http://ssrn.com/abstract=2200871 (дата звернення: 01.06.2020).

Husak D. (2004) The criminal law as last resort. Oxford Journal of Legal Studies, Volume 24, Issue 2, SUMMER, Pages 207-235, URL: https://doi.org/10.1093/ojls/24.2.207 (дата звернення: 25.05.2020).

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення: 25.05.2020).

Офіційний сайт Генеральної прокуратури України. URL: https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=114138&libid=100820&c=edit&_c=fo# (дата звернення: 20.05.2020).

Кодекс про адміністративні правопорушення URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 (дата звернення: 20.05.2020).

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. 11-те вид., переробл. та доповн. Київ : Дакор, 2019. 1387 с.

Хавронюк М.І. «Протиінфекційні» статті Кримінального кодексу України та кодексу України про адміністративні правопорушення потребують оновлення. Правові засади епідемічної безпеки: виклики та перспективи: матеріали інтернет-конференції (м. Полтава, 29 квіт. 2020 р.). Харків: Право, 2020. С. 291-301.

Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр. (дата звернення: 20.05.2020).

Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/89234028 (дата звернення: 22.05.2020).

Case of steel and others v. The United kingdom URL: https://hudoc.echr.coe.int/rus#{%22itemid%22:[%22001-58240%22] (дата звернення: 10.05.2020).

Фулей Т.І. Застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя: Науково-методичний посібник для суддів. 2-ге вид. випр., допов. Київ, 2015. 208 с.

Сase of Domenichini v Italy URL: https://www.refworld.org/ cases,ECHR,3ae6b6d810.html (дата звернення: 5.05.2020).

Офіційний сайт Служби безпеки України. URL: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/21/view/7389#.khDlZiUX.dpbs (дата звернення: 1.05.2020).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на надання додаткових соціально-економічних гарантій у зв’язку із поширенням коронавірусної хвороби (COvID-2019 ): Закон України від 30.03.2020 №540-IX URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/540–20. (дата звернення: 15.05.2020).

Пономаренко Ю. А. Про деякі законодавчі новели кримінальної відповідальності за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням. Правові засади епідемічної безпеки: виклики та перспективи: матеріали інтернет-конференції (м. Полтава, 29 квіт. 2020 р.). Харків : Право, 2020. 316 с.