НЕТРАДИЦІЙНІ СПОСОБИ ДОКАЗУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ЧИ Є ПЕРСПЕКТИВА?

В'ячеслав Тєнєшев, Віта Котис

Анотація


У статті досліджено перспективу використання таких нетрадиційних способів доказування злочинів в Україні як поліграф, гіпноз, ясновидіння та телепатія.  Проаналізовано  досвід іноземних держав, умови застосування, загальні рекомендації щодо використання досліджуваних методів у кримінальному судочинстві. Вивчено необхідність законодавчого регулювання нетрадиційних способів доказування злочинів в України.


Ключові слова


злочин,кримінальний процес, нетрадиційні способи доказування злочинів, поліграф, гіпноз, екстрасенсорика, ясновидіння, телепатія

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Міжнародний пакт про громадянські і політичні права. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043/ (дата звернення: 23.03.1976).

Кримінальний процесуальний кодекс України: за станом на 17 бер. 2020 р. Відомості Верховної Ради України (ВВР). Київ : Парлам. вид-во, 2013. 88 с.

Проєкт Закону про доповнення Кримінального процесуального кодексу України положеннями щодо використання поліграфа. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57349 (дата реєстрації 10 груд. 2015 р).

Конституція України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 11 квіт. 2018 р. відп. за вип. А. В. Паливода. Київ: ПАЛИВОДА, 2018. 76 с.

Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 25 верес. 2019 р./ відп. за вип. А. В. Паливода. Київ: ПАЛИВОДА, 2019. 264 с.

Закон України Про оперативно-розшукову діяльність : прийнятий 18 лют. 1992 року № 22. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992. 303с.

Закон України Про судову експертизу: прийнятий 26 січ. 1994 року№ 28, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994. 232 с.

Постанова Кабінету Міністрів України: від 11 травня 2017 р. № 449, Про затвердження Порядку проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа у Державному бюро розслідувань. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/250108285 (дата звернення: 11 травн. 2017 р).

Експертна Рада ВАП. 2015 р. Методика проведення психофізіологічних досліджень. Київ. Експертна Рада ВАП.

Cesare Lombroso. Criminal men (1911) New York, NY: Nebman Company.

Волобуєв А. Ф. Про використання поліграфа при розслідуванні злочинів. Криміналістика ХХІ століття: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 25–26 листоп. 2010 р.). Х. : Право, 2010. 113 с.