МОДЕЛІ МЕДІАЦІЇ ТА МЕХАНІЗМ ЇЇ ЗДІЙСНЕННЯ

Тетяна Подковенко

Анотація


У статті проаналізовано основні наукові підходи до класифікацій моделей медіації. Показано, що в рамках однієї процедури можна виокремити різні моделі, застосування яких залежить від таких елементів як: характер спору, очікування сторін, стиль провадження процедури вибраним медіатором. Професійний медіатор повинен володіти вмінням, практичними навичками пристосувати модель медіації до потреб і очікувань сторін. Наголошено, що існуючі моделі медіації варто розглядати як певну основу для виявлення та застосування на практиці різних медіаційних технологій, що дасть змогу сторонам конфлікту досягнути порозуміння, знайти оптимальне рішення.  


Ключові слова


медіація, медіатор, модель медіації, процедура медіації, спір, переговори

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Директива 2008/52/EС Європейського парламенту і Ради про деякі аспекти медіації у цивільних та комерційних справах. Міжнародний документ № 2008/52/ЄС від 21.05.2008 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_a95 (дата звернення: 10.09.2020).

Gmurzyńska E. Mediacja w sprawach cywilnych w amerykańskim systemie prawnym. Zastosowanie w Europie i Polsce, Warszawa 2007. 424 s.

Мазаракі Н. Теоретико-правові засади запровадження медіації в Україні: автореф. дис. … доктора юрид. наук : 12.00.01. Київ, 2019. 40 с.

Кармаза О. Інститу медіації: основні концепції розвитку. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 2. С. 24-28.

Gmurzyńska Ewa, Morek Rafał. Mediacje. Teoria i praktyka. Warszawa : Oficyna a Wolters Klumer business. 2014. 492 s.

Біцай А. В. Моделі медіації у світі та перспективи для України. Право і суспільство. Цивілістика. 2013. № 6. С. 85–89.

Калашникова С.И. Медиация в сфере гражданской юрисдикции. Москва : Инфороник-Медиа, 2011. 304 с. URL: http://mosmediator.narod.ru/index/0-1604 (дата звернення: 12.09.2020).

Ристин Г. Ещё не всё потеряно… Альтернативное разрешение споров на уровне апеляций. Медиация и права. 2010. № 4. С. 16–17.

Жмудь В. Запровадження процедури медіації (примирення) у законодавстві України. Відновне правосуддя в Україні. 2008. № 2 (10). С.23-25.

Денисенко С. В. Структурний анализ медиационных процедур. Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2012. № 4. URL: http://www.journal-nio.com/index.php?id=1218 (дата звернення: 15.09.2020).

Лабутина М. В. Модели медиации. Вестник Самарского государственного экономического университета. Правовое регулирование социально-экономических отношений. 2012. № 7 (93). C. 61–64.

Shamir Y. Alternative dispute resolution approaches and their application / Israel Center for Negotiation and Mediation (ICNM). 43 p. URL: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.468.2176&rep=rep1&type=pdf (дата звернення: 15.09.2020).

Кисельова Т. Правове регулювання відносин із надання послуг медіації у зарубіжних країнах. Право України. 2011. № 11–12. С. 225-236.

Ясиновський І.Г. Характеристика моделей медіації в розвинутих країнах. Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. 2014. № 4. С.94-98.

Грень Н. Переваги присудової медіації для реалізації права на справедливий суд. Jurnalul juridic national:teorie şi practică. 2016. № 1/2 (17). С. 5–7.

Лабутина М. В. Модели медиации. Вестник Самарского государственного экономического университета. Правовое регулирование социально-экономических отношений. 2012. № 7 (93). C. 61–64.

Шинкар Т.І. Застосування медіації в адміністративному судочинстві: вітчизняний та зарубіжний досвід: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2017. 220 с.

Давиденко Н. Медіація як альтернативний спосіб вирішення спорів в Україні. Юридична газета. 2015. № 46. С. 21.

Mediacje: teoria i praktyka / redakcja naukowa Ewa Gmurzyńska, Rafał Morek. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. 2018. 551 s.

Riskin L. Understanding Mediators` Orientations, Strategies and Techniques: A Grid For the Perplexed, Harv. Negot. L.R. 1996. № 1. S. 32.

Fisher R., Ury W. Getting to Yes. Negotiating Agreement without Giving in. New York, 1983.

Baruch Bush R.A., Fogler J.P. Promise of Mediation. Responding to Conflict through Empowerment and Recognition. San Francisco, 1994.

Winslade J., Monk G. A Narrative Approach to Mediation. URL: http:// www.narrative-mediation.crinfo.org/documents/ (дата звернення: 05.09.2020).

Umbreit M.S. Humanistic Mediation. A Transformative Journey of Peacemaking. Mediation Quaterly. 1997. № 14. S. 201-213.