«ПРАВО НА ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ»: ГЕНЕЗА, СУТНІСТЬ ТА ЗАСТОСУВАННЯ У РІШЕННЯХ ЄСПЛ

Анжеліка Баран

Анотація


Розглянуто трансформацію тлумачення терміну «приватне життя», його особливості та сутність. Особливу увагу приділено узагальненню та систематизації поняття «приватне життя» у рішеннях Європейського суду з прав людини. Означено пріоритетність застосування прецедентної практики ЄСПЛ в національному судочинстві.


Ключові слова


права людини, право на приватне життя, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, Європейський суд з прав людини

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Барабаш О.Л. Становлення та зміст поняття «приватне життя». Правова держава. 2014. № 18. С. 96-100.

Гербут В.С. Право на сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність : сутнісний зміст та гарантії захисту : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. юрид наук : 12.00.02 / ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2018. 24 с.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: ратифікована Законом України № 475/97-ВР від 17.07.97. URL: https://zakоn.rada.gоv.ua/laws/shоw/995_004#Tеxt (дата звернення 01.10.2020).

Дем’яненко Ю.І. Окремі аспекти значення Конвенції про захист прав та основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини для розуміння приватного життя як об’єкта кримінально-правової охорони. Юридичний вісник. №4(29). 2013. 133-137.

Кардаш А.В. Конституційно-правовий захист інформації про особу (порівняльно-правовий аспект): дис. канд. юрид наук : 12.00.02 / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2019. 244 с.

Ємчук Л. В. Право на повагу до приватного та сімейного життя в практиці Європейського суду з прав людини. Альманах міжнародного права. 2015. №8. С. 117-122.

Сироїд Т.Л. Міжнародний захист прав людини: навч. посібник. Харків: Право, 2019. 310 с.

Панкевич О. Захист права на приватність: динаміка світоглядно-методологічних основ (за матеріалами практики європейського суду з прав людини). Право України. № 4. 2017. С.66-76.

Посібник за статтею 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Право на повагу до приватного і сімейного життя. Переклад з доповненнями адвокатів, кандидатів юридичних наук Олександра Дроздова та Олени Дроздової. Рада Європи, 2020. URL: https://www.еchr.cое.іnt/Dоcumеnts/Guіdе_Art_8_ЕNG.pdf (дата звернення: 07.09.2020).

Інтернет: прецедентне право Європейського Суду з прав людини. Рада Європи. Європейський Суд з прав людини, доповнення: станом на червень 2015. 56 с. URL : https://unba.оrg.ua/assеts/uplоads/publіcatіоns/publіkacіі/2016-03-10.еchr.іntеrnеt.drоzdоv.pdf (дата звернення: 11.09.2020).