МІСЦЕ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

Олексій Дніпров

Анотація


У статті на основі чинної нормативно-правової бази, сучасних наукових розробок та напрацювань визначено місце Кабінету Міністрів України як вищого органу виконавчої влади в системі суб’єктів публічного адміністрування. Визначено, що змістовну сутність категорії «публічне адміністрування» доцільно розглядати в широкому та вузькому розумінні. Зазначено, що в рамках адміністративного права, а також при дослідженні адміністративної діяльності Кабінету Міністрів України доцільно використовувати вузький підхід до вказаної категорії. З’ясовано систему суб’єктів публічного адміністрування. Визначено, що Кабінету Міністрів України належить провідне місце в процесі здійснення виконавчо-розпорядчої діяльності як різновиду публічного адміністрування. Зазначено, що важливе значення в даному контексті відіграють повноваження Кабінету Міністрів України, реалізація яких є безпосереднім проявом здійснення даним суб’єктом публічного адміністрування.


Ключові слова


вищий орган виконавчої влади, публічна адміністрація, публічне адміністрування, Кабінет Міністрів України, система суб’єктів публічного адміністрування

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бобко Л. Проблеми становлення та розвитку системи публічного адміністрування в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 5. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1237 (дата звернення: 20.09.2020).

Ковбасюк Ю., Трощинський В., Бакуменко В. , Михненко А. Енциклопедичний словник з державного управління. Київ: НАДУ, 2010. 820 с.

Чернов С. , Воронков В., Банах В. , Сосніна О. , Жукаускас П. , Ввайнхардт Й. , Андрюкайтене Р. . Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід: монографія. Запоріжжя: ЗДІА, 2016. 606 с.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24. Ст.170.

Галунько В., Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. Адміністративне право України. Повний курс: підручник. Видання друге. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. 584 с.

Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27.02.2014 № 794-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 13. Ст.222.