МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАННЯХ

Олександра Олійничук, Марія Купер

Анотація


У даній статті розглянуто взаємозв’язок фінансових розслідувань з економічною експертизою. Досліджено міжнародний досвід експертної діяльності. Висвітлено практику функціонування інституту економічного експерта в деяких країнах. Проаналізовано окремі нормативно-правові акти, які регулюють питання призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень в Україні, в тому числі й економічних, правовий статус експерта і його діяльність у відповідній процесуальній сфері. Окреслено напрями роботи спеціалізованих підрозділів (груп «форензік» (forensic)), що функціонують в економічно розвинутих країнах у багатьох консалтингових та аудиторських компаніях. Обґрунтовано авторські висновки та пропозиції щодо запровадження окремих аспектів міжнародної практики в досліджуваній сфері.


Ключові слова


економічна експертиза, експерт-бухгалтер, економічна безпека, фінансові розслідування, правоохоронні органи

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Долбнєва Д. В. Шляхи трансформації системи боротьби з економічними злочинами в Україні з урахуванням досвіду країн Європейського Союзу. ScienceRise. 2019. № 2-3. С. 21-27.

Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджена Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 р. № 53/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text (дата звернення: 27.09.2020).

Лепський С. І. Зарубіжний досвід використання фінансових розслідувань у правоохоронній діяльності. Право і суспільство. 2014. № 2. С. 189-194.

Лисенко В., Комишнюк Ю. Особливості проведення судово-економічної експертизи у ході розслідування злочинів, вчинених суб’єктами господарювання з ознаками фіктивності. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Юридичні науки. 2019. Вип. 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnadpcurn_2019_3_12 (дата звернення: 22.09.2020).

Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів, затверджене Наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2015 № 301/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0249-15#Text (дата звернення: 25.09.2020).

Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 №4038-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text (дата звернення: 22.09.2020).

Реєстр атестованих судових експертів. URL: https://rase.minjust.gov.ua/page/809#%D0%AF (дата звернення: 20.09.2020).

Тихонова О. В. Особливості фінансової злочинності в США в сучасних умовах. Юридичний бюлетень. 2018. №7, Ч. 2. С. 244–250.

Токарєва К. В. Актуальні питання механізму проведення судової економічної експертизи в сучасних умовах. Криміналістичний вісник. 2018. № 2. С. 92-98.

Федчишина В. В. Спеціальні економічні знання у правових системах Європи, Австралії та США. Науковий огляд. 2018. № 3 (46). С. 124–143.

Хомутенко В. П., Мотигін Д. В. Актуалізація судово-економічних експертиз в умовах тіньової економіки. Економіка. Фінанси. Право. 2017. № 6. С. 21-25.

Хомутенко В. П., Хомутенко А. В. Теоретичні та практичні аспекти застосування методу моделювання при виконанні судово-економічних експертиз. Економіка. Фінанси. Право. 2019. № 5(1). С. 9-13.

Шрамко О. М. Можливості судово-економічних експертиз при розслідуванні окремих корупційних злочинів. Актуальні проблеми правознавства. 2019. Вип. 1. С. 162-165.

European Network of Forensic Science Institutes. URL: https://enfsi.eu (дата звернення: 28.09.2020)

Manning G. Financial investigation and forensic accounting. CRC Press. 2005.