ФУНКЦЇЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ

Ірина Ткаченко

Анотація


У статті висвітлено дискусійні питання визначення функцій держави. Автор зазначає, що дослідження функцій держави обтяжується певними проблемами як то невизначеність дефініції «функції держави», відсутність загальновизнаної класифікації явища, розуміння сутності та значення у сучасній державі. Продемонстровано основні історичні етапи зміни підходів до поняття функцій держави. Розкрито на підставі доктринальних підходів вітчизняних та зарубіжних науковців поняття функцій держави як напрямків діяльності держави. Представлено критику позиції ототожнення поняття «функції держави» з діяльністю окремих органів державної влади. Продемонстровано визначення, що функції держави розкривають сутність держави. Набуло подальшого уточнення визначення функцій держави як основних, соціально значущих напрямків її діяльності, зумовлених об’єктивними потребами суспільного розвитку, що є засобами виконання внутрішніх і зовнішніх завдань, в яких виражаються і конкретизуються сутність держави як складної соціальної системи. Наголошено, що ознаками функції держави є основні соціально значущі напрямки її діяльності; стала предметна діяльність, яка притаманна державі протягом всього або певного етапу існування, тобто зміст кожної функції держави складається із сукупності однорідних аспектів державної діяльності; відображають сутність і соціальне призначення держави, тобто функції держави розкривають основні риси держави, а соціальне призначення держави характеризує мету, яка стоїть перед державою; мають об’єктивний характер що пов’язаний з безпосередньою обумовленістю функцій завданнями і цілями, які породжені необхідністю держави реагувати на вплив внутрішнього та зовнішнього середовища; є системними скільки держава являє собою складну багаторівневу систему; здійснюються притаманними їй методами і формами.


Ключові слова


функції держави, напрямки діяльності держави, сутність держави, соціальне призначення держави, ознаки функцій держави

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Кухтик С.В. Трансформація держави під впливом глобалізації: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2015. 199 с.

Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданського. Москва: Мысль, 1991.

Вражнова А. С., Царев Д. А. Теория общественного договора в «Левиафане» Гоббса. Время науки. 2016. № 3. С. 19-25.

Шевцов С. Теория естественного состояния: Гоббс, Локк, Руссо. Sententiae. 2011. Вип. XXV. № 2. С. 70-83

Дзевелюк М. В. Трансформація держави під впливом глобалізації: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2015. 199 с.

Мельничук С.М. Правові форми реалізації функцій сучасної держави Україна: дис. ... док-ра. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2019. 478 с.

Скакун О. Ф. Теорія держави і права (енциклопедичний курс) : підручник. Харків, 2006. 776 с.

Шкляр Т. Функції сучасної держави: поняття та проблеми класифікації. Підприємництво, господарство і право. 2004. № 11. С. 61-65.

Еллинек Г. Общее учение о государстве. Санкт-Петербург, 2004. 752 c.

Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави. 10-е вид. Львів: Край, 2008. 224 с.

Загальна теорія держави і права : [навч. посіб.] / за ред. В. В. Копєйчикова. Київ, 2002. 320 с.

Коломоєць О. В. Функцiї держави у сучасному державознавствi: теоретичнi проблеми. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція. 2013. № 5. С. 41-44.

Легеза Ю. О. Функції держави як зміст її сутності. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2012. №2. С. 68-75.

Олейніков С. М. Функції держави: методологічні складові і розвиток в умовах глобалізації. Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2013. Вип. 25. С. 75-87.

Варич О. Г. Економічні функції сучасної держави: природа, зміст, тенденції розвитку в Україні: дис... канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2006. 209 с.

Загальна теорія держави і права: підручник / за ред. М. В. Цвіка. Харків, 2002. 432 с.

Сало В. І. Внутрішні функції держави в умовах членства в Європейському Союзі: дис... канд. юрид. наук: 12.00.01. Харків, 2007. 220 с.

Волинець В. Правові аспекти реалізації оборонної функції сучасної держави. Юридична Україна. 2013. № 5. С. 4-10.