ПЕРЕВІЗНИК ЯК СУБ’ЄКТ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ З НАДАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ

Ірина Лукасевич-Крутник

Анотація


Стаття присвячена дослідженню поняття перевізника як суб’єкта договірних зобов’язань з надання транспортних послуг. В ній з’ясовано поняття перевізника у міжнародних нормативно-правових актах та чинному законодавстві України, звичаях ділового обороту. Усі легальні дефініції перевізника класифіковано на дві групи: 1) в змісті яких акцентується увага на об’єкті перевезення; 2) в змісті яких зазначається об’єкт перевезення та вид транспорту. На підставі проведеного дослідження запропоновано модельне поняття перевізника та сформульовано основні вимоги до нього як суб’єкта договірних зобов’язань з надання транспортних послуг. Розмежовано поняття перевізника із найбільш близькими за змістом поняттями: національний перевізник, фактичний перевізник, послідовний перевізник, замінюючий перевізник.


Ключові слова


перевізник, національний перевізник, фактичний перевізник, послідовний перевізник, замінюючий перевізник

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Термін «перевізник». Законодавство України. Офіційний портал Верховної Ради України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/term/20174/sp?sp=:max25 (дата звернення: 01.09.2018).

Афінська конвенція про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 р. Офіційний вісник України. 2007. № 61. С. 72. Ст. 2436.

Конвенція про договір міжнародного автомобільного перевезення пасажирів і багажу 1973 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_845 (дата звернення: 01. 09.2018).

Конвенція про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу 1997 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_034 (дата звернення: 01.09.2018).

Угода між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про міжнародне автомобільне сполучення від 17 грудня 1992 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/112_008 (дата звернення: 01.09.2018).

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про міжнародні комбіновані перевезення від 04 листопада 2016 р. Офіційний вісник України. 2018. № 79, 88. С. 398. Ст. 2650.

Шершеневич Г. Ф. Учебник торгового права. Москва: СПАРК, 1994. 335 с.

Лукасевич-Крутник І. С. Теоретичні засади правового регулювання договірних відносин з надання транспортних послуг у цивільному праві України: монографія. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2019. 474 с.

Крупчан О. Д., Перепелюк В. Г. Адміністративні процедури на захисті приватних прав осіб: монографія. Київ: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2019. 207 с.

Положення про національного повітряного перевізника: Постанова Кабінету Міністрів України від 15 листопада 1996 р. № 1397. Урядовий кур’єр. 1997. д 11 січня 1997 р.

Конвенция, дополнительная к Варшавской конвенции, для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок, осуществляемых лицами, не являющимися перевозчиками по договору от 18 сентября 1961 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_130 (дата звернення: 01.02.2018).

Конвенція про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень від 28 травня 1999 р. Офіційний вісник України. 2009. № 33. С. 169. Ст. 1163.

Постанова Великої Палати Верховного Суду України від 15 травня 2018 р. у справі № 761/18854/14-ц. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/74506058 (дата звернення: 01.10.2018).

Конвенция Организации Объединенных Наций о морской перевозке грузов (Гамбург, 31 марта 1978 года). URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_391 (дата звернення: 01. 12018).

Будапештська конвенція про договір перевезення вантажів внутрішніми водними шляхами від 22 червня 2001 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_998 (дата звернення: 01.10.2018).

Sibley v. City service transit Co. 2 N.J. 458 (1949) / The Supreme Court of New Jersey. URL: https://www.leagle.com/decision/19494602nj4581405 (дата звернення: 01.10.2018).

Діковська І. Поняття фактичного перевізника. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2010. № 82. С. 25–28.

Рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 03 серпня 2018 р. у справі № 761/12849/18. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/75787599 (дата звернення: 01.02.2018).