ПЕРСПЕКТИВИ ВИЗНАННЯ НОВИХ СУБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ (ПРАВОВІДНОСИН)

Наталія Марценко, Христина Кучарська

Анотація


У статті проаналізовано поняття, сутність та елементи «правосуб’єктності» у цивільному праві України та деяких зарубіжних країн. Досліджено особливості визначення місця штучного інтелекту та роботів у праві різних країн. Розглянуто питання можливості визнання штучного інтелекту та робота об’єктом цивільних прав (правовідносин). Відстоюється позиція щодо недоцільності розуміння штучного інтелекту та робота як суб’єкта цивільних прав, натомість, запропоновано розуміти штучний інтелект як об’єкт. Окрім того, обґрунтовується недоцільність визнання правосуб’єктності окремих тварин. Наголошується на необхідності посилення правових гарантій безпечного життя людини з огляду на можливий негативний вплив сучасних технологій.


Ключові слова


правосуб’єктність, цивільні правовідносини, штучний інтелект, робот, суб’єкт цивільних прав, об’єкт цивільних прав, електронна особа

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Declaration of Rights for Cetaceans: Whales and Dolphins. 2010. URL: https://www.cetaceanrights.org/ (дата звернення: 12.05.2020).

European Parliament resolution of 16 February 2017 with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL)). URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_EN.html (дата звернення: 12.05.2020).

Luciano Floridi On Human Dignity as a Foundation for the Right to Privacy. Philosophy & Technology. 2016. Р. 308. URL:https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs13347-016-0220-8.pdf (дата звернення: 15.05.2020).

New robot strategy, Japan’s Robot Strategy. 10/2/2015. URL: http://www.meti.go.jp/english/ press/2015/pdf/0123_01b.pdf (дата звернення: 17.05.2020).

Загальна декларація прав людини (Відомості Верховної Ради України (ВВР), від 10.12.1948.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015 (дата звернення: 17.05.2020).

Заїка Ю., Скрипник В. Інформація в системі об’єктів цивільних прав. Підприємництво, господарство і право. 2017. Вип. 1. С. 240-245.

Бежевець А.М. Правовий статус роботів: проблеми та перспективи визначення. Інформація і право. 2019. Вип. 1 (28). URL:http://ippi.org.ua/bezhevets-am-pravovii-status-robotiv-problemi-ta-perspektivi-viznachennya-st-61-67

Каткова Т.Г. Закони про роботів: сучасний стан і перспективи розвитку. URL: http://aphd.ua/publication-345 (дата звернення: 21.05.2020).

Козловська Л. В. Правосуб’єктність у механізмі здійснення і захисту спадкових прав. Приватне право і підприємництво. 2015. Вип. 14. С. 73-77. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppip_2015_14_20 (дата звернення: 24.05.2020).

Марценко Н. Правовий режим штучного інтелекту в цивільному праві. Актуальні проблеми правознавства. 2019. 4 (20). URL:http://ippi.org.ua/sites/default/files/zbirnik_tez_19.12.2018-maket_3-converted.pdf (дата звернення: 25.05.2020).

Новицька Н. Б. Поняття та види суб’єктів приватного права в законодавсті ЄС. Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи. 2016. URL: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/1945/1/1838_IR.pdf (дата звернення: 27.05.2020).

Саградян М. Цивільна дієздатність фізичної особи в Україні та в зарубіжних країнах. 2018. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/4/13.pdf (дата звернення: 12.05.2020).

Цивільний кодекс України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 16.01.2003 р. № 435-IV). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення: 25.05.2020).

Харитонов Є.О., Саніахметова Н.О. Цивільне право України: Підручник. К.: Істина, 2016.

Ходико Ю. Є. Поняття речі в контексті визначення об’єкта речового правовідношення. 2017. Вип. 139. - С. 78-85.URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pz_2017_139_9.pdf https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення: 28.05.2020).

Ястребов О.Я. Правосуб'єктність електронного особи: теоретико-методологічні підходи. Праці Інституту держави і права. РАН. 2018. URL: https://cyber leninka.ru/article/n/pravosubektnost-elektronnogo-litsa-teoretiko-metodologicheskie-podhody (дата звернення: 25.05.2020).

India Declares Dolphins "Non-Human Persons" With Rights. URL: https://reason.com/2013/07/08/india-declares-dolphins-non-human-person/ (дата звернення: 25.05.2020).

Martsenko, N. (2020). Determining the place of artificial intelligence in civil law. Studia Prawnoustrojowe, (47). URL: https://doi.org/10.31648/sp.5279. (дата звернення: 29.05.2020).