КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА КАМКОРДИНГУ

Юлія Василенко, Микола Феськов

Анотація


Стаття присвячена кримінально-правовій характеристиці камкордингу як однієї з форм, у якій може вчинятися злочин,  передбачений ст.176 Кримінального кодексу України «Порушення авторського права і суміжних прав». Розглянуто передумови криміналізації камкордингу як різновиду інтелектуального піратства.  З’ясовано основні об’єктивні та суб’єктивні ознаки складу даного злочину, а також проблеми, які виникають у зв’язку з  його  кваліфікацією.

Ключові слова


камкординг, аудіовізуальний твір, порушення авторського права, публічна демонстрація, кримінальна відповідальність

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


USTR Releases Annual Special 301 Report on Intellectual Property Protection and Review of Notorious Markets for Piracy and Counterfeiting. URL: https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2019/april/ustr-releases-annual-special-301 (дата звернення: 25.01.2020).

Про державну підтримку кінематографії в України: Закон України від 23.03. 2017 р. № 1977-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1977-19#n237 (дата звернення: 25.01.2020).

Кримінальний кодекс України від 5.04 2001 р. № 2341-III (в редакції від 26.02.2019 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення: 23.01.2020).

Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12. 1993 р. №3792-XII (в редакції від 04.11.2018 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12 (дата звернення: 15.01.2020).

Світова практика покарання за камкординг // Українська Антипіратська Асоціація. URL: http://apo.kiev.ua/news.phtml#jump (дата звернення: 04.09.2017).

Романюк І.М. Кримінально-правова характеристика злочинів, що посягають на інтелектуальну власність в Україні: дис. ... канд.. юрид. наук.: спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право». Львів, 2018. 238 с.

Мельник М.І. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року зі змінами та доповненняями / За ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. Київ: Каннон, А.С.К., 2010. 1104 с.

Дудоров О.О. Хавронюк М.І. Кримінальне право: Навчальний посібник / За заг. ред. М.І. Хавронюка. Київ, 2014. 944 с.

Штефан А. С. Авторське право і суміжні права: особливості правової охорони, здійснення та захисту: монографія. Київ: НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ, ТОВ «НВП Інтерсервіс», 2017. 150 с.

Штефан А. Камкординг, кардшейрінг, піратство: законодавчі новели щодо видів порушень авторського права і суміжних прав. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2017. №3. С.12-17.

Кагадій М., Меліхова К. Проблеми законодавства України у боротьбі з камкордингом. Цивільно-правове законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку: матеріали наук. - практ. конф. (м. Київ, 28 квітня 2016 р.) . Дніпропетровськ: Середняк Т. К., 2016. С. 71-87.

Вирок Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у справі № 210/2266/19 від 18.06.2019 року. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/82451774 (дата звернення 20.01.2020).

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7.12.1984 р. № 8073-X (в редакції від 07.02.2019 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 (дата звернення: 15.01.2020).

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04 2012 р. № 4651-VI (в редакції від 06.01.2020 р). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення: 20.01.2020).

Про затвердження Національного стандарту №4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності»: Постанова Кабінету Міністрів України від 3.10. 2007 р. № 1185. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1185-2007-%D0%BF (дата звернення: 15.12.2019).

Лавровська І.Б. Матеріальна шкода та упущена вигода в судовій практиці про злочини у сфері інтелектуальної власності. Вісник Верховного Суду України. 2013. №7. С. 35-47.

Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15.04.1994 р. (в редакції від 6.12.2005 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018 (дата звернення: 20.12.2019).

Камкордінг:Українська антипіратська асоціація. URL: https://apo.kiev.ua/camcording.phtml (дата звернення: 20.12.2019).