ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ МІГРАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Тетяна Дракохруст, Світлана Мазепа

Анотація


Розглянуто особливості юридичної відповідальності за порушення міграційного законодавства України. Зазначено перелік нормативно-правових актів, що регулюють кримінальну та адміністративну відповідальності. Акцентовано, що адміністративна відповідальність за порушення міграційного законодавства України має конкретні характерні риси. Зазначено, що реформування адміністративної відповідальності у сфері міграції складається з двох елементів: безпосередньо реформування системи адміністративної відповідальності у сфері міграції та змісту Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП); інших нормативно-правових актів, які встановлюють таку адміністративну відповідальність. Зазначено, що подальша трансформація адміністративної відповідальності пов’язана з удосконаленням системи адміністративних стягнень, які є юридичною формою реалізації цієї відповідальності за умови їхнього розширення. Вказано, що на окрему увагу заслуговує вивчення особливостей застосування останньої інстанції законодавця інструменту кримінальної відповідальності за правопорушення в аналізованій сфері. Зазначено, що у кваліфікаційних ознаках міститься відповідальність за ті самі дії, вчинені способом, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яку незаконно переправляли через державний кордон України, чи вчинені щодо кількох осіб, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, і караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Автори дійшли висновку, що відмінність між складом адміністративного правопорушення у ст. 204–2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та складом кримінального правопорушення у ч.1 ст. 332–2 Кримінального кодексу України полягає у певній меті, яка характеризує діяння як злочин. Проте довести мету на практиці дуже складно.


Ключові слова


міграційне законодавство, міграція, юридична відповідальність, кримінальна відпові- дальність, адміністративна відповідальність, Кримінальний кодекс України, кодекс України про адміністра- тивні правопорушення.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Ткачова Н. М., Мартьянова Р. А. Необхідність взаємодії органів державної влади щодо протидії нелегальній міграції як потенційній загрозі національній безпеці. URL: http://www.dy.nayka.com.

ua/?op=1&z=1149 (дата звернення: 10.12.2020).

Погребиська А. Теоретичні підходи до визначення поняття адміністративного примусу. URL: file:///C:/Users/dell/Downloads/Ms_2014 _Spets.vip._53.pdf (дата звернення: 10.12.2020).

Про затвердження інструкції про примусове повернення і примусове видворення з України іноземців та осіб без громадянства : наказ МВС від 23 квітня 2014 року No 353/271/150. URL: https://zakon.rada.

gov.ua/laws/show/ z0806-12 (дата звернення 17.12.2020).

Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : Закон України No 3773 від 22 вересня 2011 р.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/3773-17 (дата звернення 27.10.2019).

Конвенція про статус біженців від 27.08.1951 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_011 (дата звернення 27.10.2019).

Ковалишин І. Г. Правовий статус біженців в Україні: проблеми теорії та практики : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02. Київ, 2005. 140 с.

Конвенція проти катувань та іншого жорстокого, нелюдського або принижуючого поводження та покарання від 10.12.1984 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/995_085 (дата звернення 29.10.2019).

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 року. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/995_004 (дата звернення 29.10.2019).

Про внесення змін до деяких законів України щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України від 25 серпня

року No 2743. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2743-19 (дата звернення 29.10.2019).

Ковалишин І. Г. Правовий статус біженців в Україні: проблеми теорії та практики : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02. Київ, 2005. 140 с.

Основы Законодательства Союза ССР и союзных республик об административных правонарушениях. URL: http://base.consultant.ru/cons/ cgi/online.cgi req=doc;base=ESU;n=1730 (дата звернення 29.10.2019).

Татарян В. Г., Магомедов Б. М. Возникновение и развитие административно-деликтного законодательства в государствах-участниках Содружества независимых государств. URL: http://kizilov-inc.ru/sites/ default/ files/gm_articles/voznikn_i_razv.pdf (дата звернення 29.10.2019).

Аваков А. Б. Про надсилання огляду стану адміністративно-правозастосовної діяльності ОВС за 2014 рік. Київ : ГШ МВС України, 2015. C. 8.

Мельник Р. Система вітчизняного адміністративного права та євроінтеграція України: до питання пошуку взаємозв’язку. Право України. 2010. No 8. С. 116–121.

Про затвердження Інструкції з оформлення посадовими особами Державної прикордонної служби України матеріалів справ про адміністративні правопорушення : Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 18 вересня 2013 року No 898. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1729-13 (дата звернення 01.11.2020).

Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною міграційною службою України : наказ Міністерства внутрішніх справ України No 825 від

08.2013 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1654-13 (дата звернення 01.11.2020).

Melander, S., 2013 Ultima Ratio in European Criminal Law. Oñati Socio-legal Series [online], 3 (1), 42–61.

URL: http://ssrn.com/abstract=2200871 (дата звернення: 01.12.2020).

Кримінальний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 2599-19#n6 (дата звернення:

12.2020).