МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАПОБІГАННЯ БУЛІНГУ

Анастасія Корнійченко

Анотація


Визначено методологію дослідження адміністративно-правового механізму запобігання булінгу шляхом виокремлення та розгляду тих методів, які безпосередньо дадуть змогу якісно й ефективно розкрити: поперше, правову категорію «булінг», як принципово нове явище сучасної адміністративної доктрини; по-друге, адміністративно-правовий механізм запобігання цьому соціально негативному явищу. З’ясовано, що комплексне дослідження методології юридичного пізнання адміністративно-правового механізму запобігання булінгу потребує застосування не одного, а цілої низки філософських, загальнонаукових, спеціально-наукових та спеціально-юридичних методів.

У межах статті запропоновано авторську систему методів, які варто використовувати у процесі здійснення юридичного пізнання адміністративно-правового механізму запобігання булінгу. Зокрема, наголошено, що варто використовувати діалектичний метод, методи аналізу, синтезу, індукції та дедукції, системно-структурний, функціональний, аксіоматичний, історичний, статистичний, психологічний, конкретно-соціологічний, формально-юридичний, порівняльно-правовий, юридично-герменевтичний методи та метод теоретико-правового прогнозування.


Ключові слова


методологія дослідження, адміністративно-правовий механізм, булінг, запобігання булінгу, юридичне пізнання, метод

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Адаменко О. Методологічні засади дослідження історії розвитку педагогічної науки. Рідна школа. 2013. № 1–2. С. 8–14.

Гладкий С. Методологія та організація наукових досліджень: Навчально-методичний посібник. Полтава, 2016. 240 с.

Важинський С., Щербак Т. Методика та організація наукових досліджень: Навч. посіб. Суми : СумДПУ імені А. С.Макаренка, 2016.

с.

Зацерковний В. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017.236 с.

Піскунова Л. Безпека життєдіяльності: підручник. Київ : Академія, 2014. 224 с.

Армаш Н. Концептуально-методологічні засади співвідношення державних політичних посад з посадами державної служби в органах виконавчої влади : дис. … докт. юрид. наук : 12.00.07. Запоріжжя,

439 с.

Лощихін О. Функціональний метод у науковому інструментарії дослідження сучасної державності. Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Право. 2011. Вип. 1. С. 23–31.

Важинський С., Щербак Т Методика та організація наукових досліджень : навч. посіб. Суми : СумДПУ імені А. Макаренка, 2016. 260 с.

Віхров О., Віхрова І. Теорія держави і права: курс лекцій : навч. посібник. Чернігів : Десна Поліграф, 2015. 304 с.

Скакун О. Теорія права і держави : підручник. 3-те вид. Київ : Алерта ; ЦУП, 2011. 524 с