СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ І НЕЗАЛЕЖНИХ УСТАНОВ ОЦІНЮВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Тарас Цимбалістий, Назар Ногас

Анотація


Останнім часом активно обговорюються проблеми вищої освіти та її якісне забезпечення. Це питання є значущим як для вступу України в європейський простір вищої освіти, так і для розвитку ерудованої нації. Актуальним є питання стандартизації якості закладів вищої освіти, які ставлять перед собою певні освітні завдання і проводять підготовку потрібних фахівців. Забезпечення якості вищої освіти є критерієм та вимогою сучасності, вирішальним принципом Болонської декларації і державної освітньої політики країн Європи. Вважаємо за потрібне приділити увагу функціям, механізмам та інструментам роботи, кадровому забезпеченню, а не кількості створених агентств. Створення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти є шляхом у позитивному русі. НАЗЯВО поступово перетворюється у незалежний орган професійного громадського контролю за якістю вищої освіти.

Ключові слова


вища освіта, стейкхолдер, Національне агентство із забезпечення якості освіти, незалежні установи оцінювання та забезпечення якості вищої освіти, ENQA, CHEA.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Дослідження сфери освіти в Україні. World Bank Documents. 33 с. URL: http://documents1.worldbank. org/curated/en/790931568661644788/pdf/Overview.pdf (дата звернення: 03.12.2020).

Закон України Про вищу освіту : прийнятий 01 лип. 2014 року № 1556-VII із змінами від 09 вер.2017 року № 2145-VIII. Відомості Верховної ради України (ВВР) Київ : Парлам. вид-во, 2017. № 38-39.

с.

Закон Про вищу освіту : Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (дата

звернення: 03.12.2020).

Сайт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Cтратегія національного агентстваіз забезпечення якості вищої освіти до 2022 року. URL: https://naqa.gov.ua/місія-та-стратегія-агентства/

(дата звернення: 03.12.2020).

Про затвердження складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : Розпорядження КМУ від 27 груд. 2018 року № 1063-р. із змінами від 06 лист. 2019 року. URL: https://zakon.rada.gov.

ua/laws/show/1063-2018-%D1%80#Text (дата звернення: 03.12.2020).

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG).Київ : ТОВ «ЦС», 2015.32 c. URL: https://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/standards-andguidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf (дата звернення: 03.12.2020).

Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти : наказ МОН України прийнятий 11 лип. 2019 року № 977 URL: https://zakon.

rada.gov.ua/laws/show/z0880-19#Text (дата звернення: 03.12.2020).

Річний звіт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за 2019 рік / за заг. ред. проф. Квіта C. M. Київ : Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, 2020. 244 с. URL: https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82-2020.pdf (дата звернення: 03.12.2020).

Про оцінювання та забезпечення якості вищої освіти. URL: https://osvita.ua/vnz/64944/ (дата звернення: 03.12.2020).