Участь представника у цивільних п

Валентина Слома

Анотація


У статті розглядаються питання участі представника у цивільних правовідносинах. Інститут представництва відіграє у цивільному праві важливу роль, забезпечуючи додаткові можливості для реалізації учасниками цивільних правовідносин своїх прав і обов’язків. Для виконання своїх функцій представник повинен бути наділений певними повноваженнями, які включають комплекс прав і обов’язків останнього. Вказано на доцільності законодавчого регулювання питання щодо визначення обсягу прав і обов’язків представника з метою недопущення з його боку зловживань та уникнення небажаних наслідків для сторін цивільних правовідносин.

Ключові слова


договірне представництво, законне представництво, представник, повноваження, правочин

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Галабурда Н. А. Особливості змісту поняття представництва у цивільному праві України. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2012. Вип. 3. С. 21-27.

Гелецька І. О. Правове регулювання відносин представництва у цивільному права: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03. Київ, 2005. 26 с.

Гранін В. Л. Повноваження представника та його реалізація за цивільним законодавством України: автореф. дис. … канд.. юрид. наук : 12.00.03. Одеса, 2005. 20 с.

Кметик Х. В., Такаджі Л. Г. Сутність та особливості договірного представництва. Форум права. 2017. № 5. С. 175-180.

Кроз М. К. Третье лицо в обязательстве: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Самара, 2001. 169 с.

Новохатська Я. Представництво. URL: men06_2015_c168_Novohatska.doc (дата звернення: 10.11.2020).

Спасибо-Фатєєва І. В. Проблеми сучасного регулювання представництва. Університетські наукові записки. 2012. № 1 (41). С. 249-259.

Сухарєва А. О. Особливості інституту представництва в цивільному праві України. URL: http://dspace.oduvs.edu.ua/bitstream/123456789/2226/1/_% D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%94%D0%B2%D0%B0%202.pdf (дата звернення: 10.11.2020).

Цюра В. Законне представництво як підстава виникнення цивільних правовідносин. Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2018. № 1. Ч. 1. С. 113-117