ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA PRZEZ PRACOWNIKA

Krystyna Ziółkowska

Анотація


W artykule rozważono podstawy rozwiązania umowy o pracę bez powiadomienia pracowników o prawie pracy Rzeczypospolitej Polskiej. Zwraca się uwagę, że stronom stosunku pracy przysługują odpowiednie uprawnienia przyznane przez ustawodawcę w zakresie rozwiązania umowy o pracę. Stosunek umowny może zostać rozwiązany przez rozwiązanie z woli stron lub jednej ze stron w wyniku wykonującego je czynności prawnej lub wypowiedzenie z mocy prawa, niezależnie od woli stron. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1-3 Kodeksu pracy. Wypowiedzenie umowy o pracę następuje poprzez dokonanie jednej z następujących czynności prawnych popełnionych przez jedną ze stron stosunku pracy: wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę oraz rozwiązanie bez wypowiedzenia. Ponadto podkreśla się, że umowa o pracę zawarta na okres próbny lub na czas określony ulega rozwiązaniu po upływie okresu, na jaki została zawarta.

Działania pracodawcy mające na celu zdyskredytowanie i naruszenie dóbr osobistych pracownika w odpowiedzi na dozwoloną i konstruktywną krytykę dyrektora zakładu pracy przeciwko niekorzystnym decyzjom organu założycielskiego lub właściciela można zakwalifikować jako poważne naruszenie podstawowych obowiązków pracownika. umowa o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy. Inne obowiązki, które pracodawca może naruszyć w stosunku do pracownika to: obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, wszelkie obowiązki związane z ubezpieczeniem społecznym, obowiązki związane z zasadami współżycia społecznego.


Ключові слова


prawo pracy, umowa o pracę, prawo pracy, pracodawca, pracownik, rozwiązanie umowy o pracę

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa 2019.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

Mitrus L., Komentarz do art. 30 k.p, [w:] A. Sobczyk (red.) Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2020, www.legalis.pl, (dostęp: 20.12.2020).

Jaroszewska-Ignatowska I., Komentarz do art. 30 k.p, [w:] K. Walczak (red.) Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2020, www.legalis.pl, (dostęp: 20.12.2020).

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6.10.1998 r., III ZP 31/98, OSNAPiUS 1999, Nr 3, poz. 80.

Piszczek A., Stefański K., Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, Warszawa 2017.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4.03.1999 r., I PKN 614/98, OSP 1999, Nr 11, poz. 208.

Mitrus L., Komentarz do art. 55 k.p., [w:] A. Sobczyk (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2020, www.legalis.pl, (dostęp: 20.12.2020).

Świątkowski A.M., Komentarz do art. 55 k.p., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2016, www.legalis.pl, (dostęp: 20.12.2020).

Wąż P., Komentarz do art. 55 k.p., [w:] K. Walczak (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2020, www.legalis.pl, (dostęp: 20.12.2020).

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5.07.2005 r., I PK 276/04, Wok. 2006, Nr 2, s. 23.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8.08.2006 r., I PK 54/06, OSNP 2007, Nr 15-16, poz. 219.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27.07.2012 r., I PK 53/12, OSNP 2013, Nr 15-16, poz. 173.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8.10.2009 r., II PK 114/09, OSNP 2011, Nr 9-10, poz. 127.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7.12.2006 r., I PK 123/06, OSNP 2008, Nr 1-2, poz. 14.