СУДОВО-ЕКСПЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СУЧАСНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Юрій Пілюков

Анотація


Досліджено поняття «судово-експертна діяльність», її елементи, сутність, мета та процесуальні підстави призначення експертиз у кримінальному провадженні, наведено суб’єкти їх проведення у сучасному кримінальному процесі.

Ключові слова


судово-експертна діяльність, судова експертиза, експерт, спеціальні знання, кримінальне провадження, науково-методичне і інформаційне забезпечення, ідентифікаційні та неідентифікаційні експертизи

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Россинская Е. Р. Криминалистика : учебник для вузов ; под ред. Р. С. Белкина. Москва : НОРМА, 2000. 990 с.

Белкин Р. С., Лузгин И. М. Криминалистика : учебник. Москва : Академия МВД СССР, 1978. 384 с.

Джавадов Ф. М. Экспертная деятельность и развитие науки о судебной экспертизе : монография. Баку, 1998. 350 с.

Про судову експертизу : Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text

(дата звернення 20.11.2020).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства : Закон України. URL: https: https://zakon.

rada.gov.ua/laws/main/187-20 (дата звернення 20.11.2020).

Корухов Ю. Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений : науч.-практ. пособие. Москва : НОРМА-ИНФРА, 1998. С. 96.

Кримінальний процесуальний кодекс України. Верховна Рада України. Офіц. Вид. URL: http: //zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення 22.11.2020).

Пілюков Ю. О., Циганюк Ю. В. Підстави та порядок призначення судових експертиз у кримінальному процесі. Інноваційне обладнання, пристрої для експертно-криміналістичних досліджень та окремі процесуальні питання проведення судових експертиз : монографія / за ред.к.ю.н. Ю. В. Циганюк. Хмельницький : ХЦНТІ, 2020. 229 с.

Потапов С. М. Принципы криминалистической идентификации. Советское государство и право. 1940. № 1. С. 25.

Стрілець Г. О. Генезис системи судово-експертних установ України та напрямки їх діяльності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.09. Київ, 2009. 16 с.

Теоретико-прикладні проблеми експертного забезпечення досудового розслідування : монографія. Дніпро : Ліра ЛТД, 2015. 432 с.