СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ МЕДІАЦІЇ У КРАЇНАХ ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ1

Наталія Фігун

Анотація


Здійснено аналіз процесу розвитку інституту медіації у країнах Вишеградської групи – Польщі, Чехії, Словаччині та Угорщині. Визначено роль міжнародних організацій, професійних об’єднань та центрів медіації у процесі становлення та популяризації медіації. Проаналізовано особливості правового регулювання медіації у законодавстві досліджуваних країн. На підставі дослідження виокремлено умовні етапи процесу імплементації медіації до правових систем країн та основні передумови цього процесу.


Ключові слова


альтернативні способи вирішення спорів, медіація, імплементація медіації, медіатор, об’єднання медіаторів, медіація у країнах Вишеградської групи.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Papšo P. Mediation in Slovakia. Mediation and Probation and Mediation Service in Slovakia, Czech Republic and other countries / red. Jusko P., Papšo P., London, 2016. S. 12-36.

Historia Polskiego Centrum Mediacji: web-strona. URL: https://mediator.org.pl/Polskie_Centrum_Mediacji/6/index.html (дата звернення: 19.01.2021).

Ładziak P. Historia mediacji w Polsce – zarys. URL: http://bialapodlaska.sr.gov.pl (дата звернення: 21.01.2021).

Revesz J. Mediation without Trust: Critique of the Hungarian Mediation Law. URL: https://www.mediate.com/articles/reveszJ1.cfm (дата звернення: 08.01.2021).

Herczog M. Chance of victim-offender mediation in Hungary. Victim-Offender Mediation with Youth Offenders in Europe / red. Mestitz A., Ghetti S. Dordrecht, 2005. S. 259-273.

Asociace mediátorů České republiky: webová stránka. URL: http://www.amcr.cz/o-asociaci/#cil2 (дата звернення: 21.12.2020).

Stanovy Asociace mediátorů České republiky. URL: http://www.amcr.cz/dokumenty/ (дата звернення: 21.12.2020).

Kwadrans Ł., Vanková K. Mediacja w prawie cywilnym w Republice Słowackiej, Probacja. 2015. № 4. S.111-130.

Asociácie mediátorov Slovenska. URL: www.amssk.sk (дата звернення: 15.12.2020).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. URL: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19970880553 (дата звернення: 19.01.2021).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego. URL: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970890555 (дата звернення: 19.01.2021).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych. URL: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000716 (дата звернення: 24.01.2021).

Zákon č. 257/2000 Sb. ze dne 14 července 2000 r. o probační a mediační službĕ a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. URL: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-257 (дата звернення: 25.12.2020).

Zákon NR SR č. 550/2003 z 28 októbra 2003 r. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. URL: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/550/20190801 (дата звернення: 17.12.2020).

Vanková K., Kwadrans Ł. Rozwój instytucji probacji i mediacji w Republice Słowackiej w odniesieniu do doświadczeń wybranych krajów europejskich. Dylematy i wyzwania współczesnej resocjalizacji / red. Sawicki K., Ćwikowski R., Chańko A., Białystok, 2015. S. 83-96.

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról 2006. évi LI. törvény. URL: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0600051.tv&mahu=1 (дата звернення: 13.01.2021).

A büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről 2006. évi CXXIII. törvény. URL: http://mediaciokonyv.hu/jogszabalyok/2006-evi-cxxiii-torveny-a-bunteto-ugyekben-alkalmazhato-kozvetitoi-tevekenysegrol/ (дата звернення: 14.01.2021).

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény. URL: http://mediaciokonyv.hu/jogszabalyok/1997-evi-clv-torveny-a-fogyasztovedelemrol/ (дата звернення: 05.01.2021).

Az egészségügyi közvetítői eljárásról 2000. évi CXVI. törvény. URL: http://mediaciokonyv.hu/jogszabalyok/2000-evi-cxvi-torveny-az-egeszsegugyi-kozvetitoi-eljarasrol (дата звернення: 08.01.2021).

A mediáció szerepe a polgári eljárásban. URL: https://birosag.hu/ (дата звернення: 11.01.2021).

A közvetítői tevékenységről 2002. évi LV. törvény. URL: http://mediaciokonyv.hu/jogszabalyok/2002-evi-lv-torveny-a-kozvetitoi-tevekenysegrol/ (дата звернення: 10.01.2021).

Zákon NR SR č. 420/2004 Z.z. z 25 júna 2004 r. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov. URL: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/420/20190101#predpis.clanok-6 (дата звернення: 20.12.2020).

Holá L., Urbanová M. Institucionalizace mediace. Jak daleko jsme došli? Mediace 2017: Sborník odborných statí z mezinárodní vědecké konference Mediace 2017, konané v Olomouci ve dnech 27.–28. října 2017 / red. Černý M. Olomouc, 2018.

Zákon č. 202/2012 Sb. ze dne 2 května 2012 r. o mediaci a o změně některých zákonů. URL: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-202#cast1 (дата звернення: 29.12.2020).

Zákon č. 85/1996 Sb. ze dne 13 března 1996 r. o advokacii. URL: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1996-85 (дата звернення: 29.12.2020).

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. URL: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051571316 (дата звернення: 22.01.2021).

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego. URL: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640430296 (дата звернення: 22.01.2021).