МІСЦЕ НБУ В МЕХАНІЗМІ ЗАХИСТУ ПРАВ ВКЛАДНИКІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Ірина Світлак

Анотація


Висвітлені проблемні питання реалізації права на захист вкладників ліквідованих комерційних банків. Виконання банками зобов'язань щодо повернення внесків фізичних осіб досліджується комплексно, з урахуванням доктринальних положень цивільного, адміністративного, господарського та банківського права. Окремі положення цивільного законодавства аналізуються при тлумаченні змісту обов'язків комерційного банку за договором банківського вкладу та відповідальності банку за невиконання взятих за депозитним договором зобов'язань. Публічно-правовий статус НБУ, та можливості притягнення його до відповідальності досліджуються в світлі останніх досягнень адміністративно-правової науки. Аналізуються різні науково-теоретичні правові позиції щодо кваліфікації дій чи бездіяльності НБУ. Сформульована пропозиція щодо притягнення центрального банку до відповідальності за бездіяльність та невжиття своєчасних превентивних заходів до комерційних банків, що згодом були ліквідовані як неплатоспроможні.


Ключові слова


комерційний банк, депозитний договір, споживач банківської послуги, вкладник, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Офіційний сайт Національного банку України. URL: http://www.bank.gov.ua (дата звернення: 26.11.2020).

Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12.04.1996 року № 5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-96#Text (дата звернення: 27.11.2020).

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254 к/96-ВР. Дата оновлення: 01.01.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80# (дата звернення 05.11.2020).

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. Дата оновлення: 16.10.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення: 29.11.2020).

Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій: Постанова Правління НБУ від 03.12.2003 № 516. Дата оновлення: 04.09.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1256-03#Text (дата звернення: 02.11.2020).

Про систему гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України від 23.02.2012 р. № 4452-VI. Дата оновлення: 16.08.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17#Text (дата звернення: 06.11.2020).

Світлак І. І. Нормативно-правова регламентація та сучасна практика повернення депозитів вкладникам комерційних банків. Правничий вісник Університету «КРОК». 2016. Вип. 22. С. 108-112.

Про банки і банківську діяльність: Закон України 07.12.2000 р. № 2121-III. Дата оновлення: 03.07.2020. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 2121-14/paran1114#n1114 (дата звернення: 06.11.2020).

Про відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»: Ухвала КСУ від 10.02.2016 р. № 9-у/2016 (справа № 1-26/2016(№ 2-4/2016). URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/v009u710-16#Text (дата звернення: 06.11.2020).

Світлак І. І. Відповідальність за невиконання договору банківського вкладу (депозиту): колізії теорії та практики. Правничий вісник Університету «КРОК». 2017. Вип. 28. С. 97-102.

Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 р. Дата оновлення: 16.10.2020. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/679-14/paran101#n101 (дата звернення: 26.11.2020).

Рішення Конституційного суду України у справі № 1-15/2009 від 26 лютого 2009 р. (№ 6-рп/2009) за конституційним поданням Президента України щодо офіційного тлумачення положення пункту 18 частини першої статті 85 Конституції України. URL: https://zakon.rada.gov (дата звернення: 22.11.2020).