ДО ПИТАННЯ ПРО ЗМІСТ ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ ЖІНКИ ТА ЧОЛОВІКА, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ ОДНІЄЮ СІМ’ЄЮ БЕЗ РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБУ

Валентин Лучковський

Анотація


В науковій статті на підставі доктринальних джерел та діючого сімейного законодавства досліджено зміст прав та обов’язків жінки та чоловіка, які проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу (фактичне подружжя). В результаті проведеного наукового дослідження автор дійшов висновку про те, що права, які виникають із фактичних шлюбних відносин у сімейному праві у фактичного подружжя, в цілому близькі до прав подружжя у зареєстрованому шлюбі, однак лише в частині спільності набутого у фактичному шлюбі майна, спільних прав як батьків щодо дитини, права на утримання і на усиновлення дитини. Договором фактичного подружжя може передбачатися інший правовий режим такого майна, зокрема у формі спільної часткової власності або особистої приватної власності фактичного подружжя, бути розширено перелік підстав для виникнення аліментних зобов’язань, а також детальніше визначити порядок їх виконання фактичним подружжям. Також фактичне подружжя має особисті немайнові права, аналогічні правам та обов’язкам подружжя у зареєстрованому шлюбі, крім права на зміну прізвища.


Ключові слова


права, обов’язки, фактичний шлюб, утримання, спільна сумісна власність

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Андрєєва Н. С., Красицька Л. В. Правовий режим майна жінки та чоловіка, які перебувають у фактичних шлюбних відносинах. Вісник студентського наукового товариства ДонНУ. 2014. Том 1, № 6. С. 11-16.

Апопій І. В. Сімейне право: навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2011. 360 с.

Байрачна М. І. Права та обов’язки подружжя за Сімейним кодексом України. Дис. докт.філ. в галузі знань 081 «Право». Харків, 2020. 193 с.

Івашкова Т. О. До питання правових наслідків перебування у фактичних шлюбних відносинах. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. № 2. 2011. С. 110-117.

Розгон О. В. Договори у сімейному праві України: монографія. Київ: Ін Юре, 2018. 301 с.

Розгон О. Правовий режим майна осіб, які проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу. Мала енциклопедія нотаріуса. 2016. № 5 (89). Жовтень. С. 164-173.

Ромовська З. В. Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар. К.: Правова єдність, 2009. 432 с.

Сафончик О. І. Шлюбні правовідносини в Україні: теорія і практика: дис. … докт.юр.наук. спец.: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Одеса, 2018. 480 с.

Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року (редакція від 28.08.2018 р.). Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-14 (дата звернення: 28.01.2021).

Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар / за ред. І. В. Жилінкової. Харків: Ксилон, 2008. 855 с.

Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. За заг. ред. С. Я. Фурси. Київ: Видавець Фурса С. Я.; КНТ, 2008. 1248 с.