МЕДІАЦІЯ ЯК СПОСІБ ВИРІШЕННЯ СІМЕЙНИХ СПОРІВ

Оксана Парнета, Соломія Федик

Анотація


У статі висвітлено сутність та значення медіації  як альтернативного способу вирішення конфліктів. Розглянуто принципи, етапи та переваги використання медіаційної процедури під час вирішення сімейних спорів. Досліджено ефективність сімейної медіації під час роботи з дітьми. Обґрунтовано роль медіатора у забезпеченні комунікації та прийнятті взаємовигідних для конфліктуючих сторін рішень. Обґрунтовано необхідність запровадження процедури медіації як альтернативного способу вирішення сімейних спорів. Здійснено аналіз нормативно-правового регулювання медіації в Україні. Сформовано, на основі врахування зарубіжного досвіду, висновки щодо доцільності належного правового забезпечення процедури медіації в Україні.


Ключові слова


медіація, сімейна медіація, медіатор, сімейний конфлікт, альтернативні способи вирішення спорів

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/card2#Card (дата звернення 12.02.2021).

Цивільний процесуальний кодекс : Закон України від 18 березня 2004 р. № 1618-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 (дата звернення 20.02.2021).

Про медіацію: Закон України. Проект № 3504 від 19 травня 2020р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57463 (дата звернення: 19.02.2021).

Про соціальні послуги: Закон України від 01 січня 2020 р. №18 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#2671Text (дата звернення 12.02.2021).

Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 07 липня 2020 р. №18 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460#17Text (дата звернення 12.02.2021).

Адамантис Е. Медиация в Украине: «за» и «против». Юрист&Закон. 2011. №42. URL http://search.ligazakon.ua/I_doc2.nsf/link1/EA002546.html. (дата звернення 15.02.2021).

Головченко А. Роль сімейної медіації в ефективності вирішення сімейних спорів. URL http://rtpp.com.ua (дата звернення 20.02.2021).

Медіація у професійній діяльності юриста: підручник /авт.кол: Т. Білик, Р. Гаврилюк, І. Городиський [та ін.]; за ред. Н. Крестовської, Л. Романадзе. Одеса: Екологія, 2019. 456 с.