ОПТИМІЗАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ ДОКАЗУВАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ФАХІВЦЯ У ПЕВНІЙ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ

Владислав Теремецький, Андрій Петровський

Анотація


Стаття присвячена фахівцю у певній галузі знань як суб’єкту доказування в цивільному процесі України. Проаналізовано окремі положення цивільного процесуального законодавства, які регламентують можливість участі фахівця у певній галузі знань під час надання суду висновків у справі, на стадії дослідження та оцінки доказів. Розкрито правову природу понять «спеціальні знання» та «спеціальні пізнання». Визначено підходи для встановлення правового статусу осіб, які володіють спеціальними знаннями. Виявлено нормативно-процесуальні перешкоди та передумови участі фахівця у певній галузі знань як суб’єкта доказування в цивільному процесі.

Проаналізовано судову практику в цивільних справах з досліджуваної проблематики. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення ЦПК України в контексті реформи цивільного процесуального законодавства.


Ключові слова


Цивільний процесуальний кодекс України, доказування, висновок експерта, спеціаліст, фахівець у певній галузі знань, правовий статус, спеціальні знання, спеціальні пізнання.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 № 1402–VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text (дата звернення: 19.01.2021).

Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів: Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2147-19#Text (дата звернення: 20.01.2021).

Фурса С. Я., Фурса Є. І., Щербак С. В. Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар: У 2 т. / за заг. ред. С. Я. Фурси. Київ: Фурса С. Я.: КНТ, 2010. Т. 1. 1044 с.

Селина Е. В. Доказывание с использованием специальных познаний по уголовным делам. Москва: Юрлитинформ, 2003. 12 с.

Бичкова С. С. Експертиза в цивільному процесі України: автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2003. 22 с.

Бондаренко О. О. Процесуальний статус обізнаних осіб та їх правовідносини з дізнавачем і слідчим у кримінальному судочинстві України: автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Харків, 2004. 20 с.

Дорошенко О. Ф. Судова експертиза як засіб доказування при розгляді цивільних справ щодо порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності: автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2007. 22 с.

Треушников М. К. Судебные доказательства. 4-е изд., перераб. и доп. Москва: Городец, 2005. 288 с.

Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 № 4038–XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text (дата звернення: 22.01.2021).

Ожегов С. И. Словарь русского языка: ок. 57 000 слов / под ред. докт. филол. наук, проф. Н. Ю. Шведовой. 16-е изд., испр. Москва. 1984. 797 с.

Новий тлумачний словник української мови: В 3 т. / Укладачі: В. В. Яременко, О. М. Сліпушко. 2-е вид. Київ. АКОНІТ, 2001. Т. 3. П-Я. 862 с.

Кравчук В. М., Угриновська О. І. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України. Київ. Істина, 2006. 944 с.

Фурса С. Я., Фурса Є. І., Щербак С. В. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 т. / за заг. ред. С. Я. Фурси. Київ. Видавець Фурса С. Я.: КНТ, 2006. Т. 1. 912 с.

Цивільна справа № 2-1737/16: архів місцевого суду Солом’янського району м. Києва за 2016 р.

Цивільна справа № 22-3110/2017: архів судової палати у цивільних справах Апеляційного суду м. Києва за 2017 р.

Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 р. № 5076–VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text