ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОЗУМІННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТА ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Наталія Башурин

Анотація


У статті розглядаються питання комплексного характеру правового регулювання сфери відносин з приводу науково-технічної інформації із пріоритетністю застосування інструментарію цивільного права. Також аргументовано, що відомості, які становлять інформацію (чи науково-технічну інформацію), можуть потрапляти під правову охорону як законодавства про авторське право, так і законодавства про захист права промислової власності за умови наявності у них ознак даних об’єктів права інтелектуальної власності. Автором проаналізовано основні концепції щодо розуміння  прав, які  виникають з об’єктів права інтелектуальної власності і наголошено на правильності переходу до концепції виключних майнових прав щодо науково-технічної інформації як об’єкта права інтелектуальної власності.


Ключові слова


інформація, науково-технічна інформація, об’єкт, право інтелектуальної власності, авторське право, патентне право

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів від 24.07.1971. База даних «Законодавство України». URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/995_051 (дата звернення: 21.12.2020).

Гейнц Р. М. Самозахист речових прав. Речове право: пріоритети та перспективи. Матеріали Київських правових читань. Київ, 22 березня 2019 р. / Р. А. Майданик, Я. М. Романюк та ін.; відп. ред. Р. А. Майданик. Київ: Алерта, 2019. С. 39-46.

Голубєва Н. Ю. Співвідношення зобов’язальних та речових правовідносин. Часопис цивілістики. 2015. Вип. 19. С. 13-17.

Калаченкова К., Титова О. Щодо правового режиму інформації у сфері господарювання. Економіко-правова парадигма розвитку сучасного суспільства. 2016. №2. URL: https://studlib.org.ua/index.php/eprs/article/view/89/85 (дата звернення: 25.01.2021).

Кохановська О. В. Приватно-правове розуміння інформаційних відносин в Україні. Часопис цивілістики. 2017. Вип. 22. С. 128-133.

Кохановська О. В. Цивільно-правова норма як загальнообов’язкове правило поведінки, інформація і результат творчості. Вісник Національної академії правових наук України. 2018. Т. 25. № 2. С. 142-155.

Майданик Р. А. Переосмислення речового права в сучасних умовах. Речове право: пріоритети та перспективи. Матеріали Київських правових читань. Київ, 22 березня 2019 р. / Р. А. Майданик, Я. М. Романюк та ін.; відп. ред. Р. А. Майданик. Київ: Алерта, 2019. С. 9-33.

Про науково-технічну інформацію: Закон України від 25.06.1993. № 3322-XII. Відомості Верховної Ради України. 1993. N 33. ст. 345.

Кохановська О.В. Цивільно-правові проблеми інформаційних відносин в Україні: автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2006. 34 с.

Шишка Р.Б. Пропрієтарна теорія інтелектуальної власності. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2001. Вип. 16. С. 311-315.