СОЦІАЛЬНІ ТА ГНОСЕОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕКОВОГО ДИСКУРСУ В ІСТОРІЇ ПОЛІТИКО-ПРАВОВОЇ ДУМКИ

Юлія Загуменна

Анотація


Метою статті визначено з’ясування ключових соціальних та гносеологічних передумов формування безпекового дискурсу в історії політико-правової думки, що включає пошук найдавніших витоків цього дискурсу та закономірностей його розвитку в додержавну добу історії людської цивілізації, враховуючи соціальні умови та специфіки свідомості людини первісного суспільства. Ключовими методами дослідження є історичний, історико-правовий, компаративний (порівняльно-правовий), системний, структурно-функціональний, антропологічний та ін.

Безпекові питання відігравали ключову роль у пошуках оптимальних способів виживання людського суспільства від початків ранньопервісного суспільства та в соціокультурній організації первісної громади, упорядкуванні й стабілізації суспільних відносин. Пронизуючи весь цикл життя кожної первісної громади, а з часом – кожного роду, племені, прагнення до стабільного й безпечного існування стало відправною точкою соціального конструювання людьми довколишньої реальності. Передумови виникнення безпекового дискурсу в історії політико-правової думки слід розглядати як сукупність соціальних та гносеологічних умов, що уможливили появу (виникнення) першопочаткових раціональних уявлень про співвідношення безпеки і небезпеки в житті людини, їх походження, засоби забезпечення безпеки та суб’єктів, здатних її забезпечити, задля подальшого розвитку цих уявлень у розвиткові політико-правових учень (доктрин) наступних історичних періодів. Формування такого дискурсу, в розрізі соціальних передумов, слід інтерпретувати як закономірний результат ускладнення соціального життя, його відокремлення від природного та надприродного світів, спроб осмислити безпеку як реальний та бажаний, з точки зору загальносоціального інтересу, стан захищеності людини від внутрішніх і зовнішніх загроз. Такими передумовами можна вважати виникнення людського суспільства із його поступовою соціальної диференціацією і структуруванням суб’єктів та об’єктів безпеки. Гносеологічними передумовами безпекового дискурсу стали перехід від предметно-конкретного до абстрактного мислення, формування перших абстрактних логічних «пракатегорій», які узагальнювали життєвий досвід людини щодо сфери бажаного, належного й безпечного, осмислення проблеми безпеки як універсальної для природного, соціального та надприродного (потойбічного) світів у структурі міфологічного мислення.


Ключові слова


безпека, первісне суспільство, свідомість, безпековий дискурс, соціальні передумови, гносеологічні передумови

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Ковальський В.С. Охоронна функція права : монографія. Київ : Юринком Інтер, 2010. 336 с.

Макаренко Л.О. Теоретико-методологічні аспекти пізнання та формування правової культури : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.01. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України НАН України. Київ, 2019. 441 с.

Кашанина Т.В. Происхождение государства и права : Учебное пособие. Москва: Высшая школа, 2004. 325 с.

Історія держави і права зарубіжних країн : підручник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. М. Бандурки ; [Бандурка О. М., Швець Д. В., Бурдін М. Ю., Головко О. М., та ін. ; вступ. слово О. М. Бандурки]. Харків : Майдан, 2020. 618 с.

Вейнберг И.П. Человек в культуре древнего Ближнего Востока. Москва : Наука, 1986. 208 с.

Поликарпов С.С. Пространственно-временные аспекты картины мира древних индийцев (по эпосам «Махабхарата» и «Рамаяна») : дисс. … канд. культурологии : 24.00.01 – Теория и история культуры. Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского. Ярославль, 2019. 190 с.

Лубський В.І., Лубська М.В. Історія релігій : підручник. Київ : Центр навчальної літератури, 2004. 696 с.

Франкфорт Г., Уилсон Д., Якобсен Т. В преддверии философии. Духовные искания древнего человека / Пер. с англ. Т.Н. Толстой. Отв. ред. и автор вст. ст. Вяч. Вс. Иванов. Москва : Главная редакция восточной литературы, 1984. 236 с.

Алексеев В.П., Першиц А.И. История первобытного общества : Учеб. для вузов по спец. «История». Москва : Высшая школа, 1990. 351 с.

Токарев С.А. Ранние формы религии. Москва : Политиздат, 1990. 622 с.

Леви-Брюль Л. Первобытное мышление Психология мышления / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер и В.В. Петухова. Москва : Изд-во МГУ, 1980. 363 с.

Леви-Стросс К. Структурная антропология / Пер. с фр. Вяч. Вс. Иванова. Москва : Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. 576 с.

Франкфорт Г., Уилсон Д., Якобсен Т. В преддверии философии. Духовные искания древнего человека / Пер. с англ. Т.Н. Толстой. Отв. ред. и автор вст. ст. Вяч. Вс. Иванов. Москва : Главная редакция восточной литературы, 1984. С. 17.

Копанчук В.О. Становлення та розвиток державної політики у сфері національної безпеки та охорони громадського порядку в сучасних глобалізаційних умовах : монографія. Харків : НУЦЗУ, 2020. 279 с.

Беляев В.П., Чапчиков С.Ю. Национальна безопасность : доктринальные подходы к определению понятия. Наука и образование : хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2017. № 3. URL : https://elibrary.ru/item.asp?id=28407848 (дата звернення: 25.05.2021).

Возженников А. Национальная безопасность : теория, политика, стратегия : Монография. Москва : Модуль, 2000. 234 с.

Алексеев В.П., Першиц А.И. История первобытного общества : Учеб. для вузов по спец. «История». 6-е изд. Москва : Аст ; Астрель, 2007. 354 с.

Заєць А.П. Первісне суспільство і право. Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. 2018. Том 2 С. 13-19.

Парахонський Б.О., Яворська Г.М. Онтологія війни і миру : безпека, стратегія, смисл : монографія. Київ : НІСД, 2019. 560 с.

Соловьев В.С. Философские начала цельного знания / Соловьев В.С. Сочинениея. В 2-х тт. Т. 2. Москва : Политиздат, 1989. С. 140-288.

Національна безпека : світоглядні та теоретико-методологічні засади : монографія / за заг. ред. О.П. Дзьобаня. Харків : Право, 2021. 776 с.

Элиаде М. Священное и мирское / Элиаде М. Избранные сочинения : Миф о вечном возвращении; Образы и символы; Священное и мирское / Пер. с фр. Москва : Ладомир, 2000. С. 251-392.

Жирар Р. Насилие и священное / Пер. с фр. Г. Дашевского. Москва : Новое литературное обозрение, 2010. 448 с.

Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное / Пер. с фр. и вступ. ст. С. Н. Зенкина. Москва : ОГИ, 2003. 296 с.

Мосс М. Социальные функции священного. Избранные произведения / Пер. с фр. под общ. ред. И.В. Утехина. Санкт-Петербург : Евразия, 2000. 448 с.

Отто Р. Священное. Об иррациональном в идее божественного и его соотношении с рациональным / Пер. с нем. яз. А. М. Руткевич. Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петербургского ун-та., 2008. 272 с.

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания / пер. Е. Руткевич. Москва : Медум, 1995. 336 с.

Дмитраков А.М. Концепт «безопасность» в философии культуры и социально-гуманитарном знании. Научные ведомости БелГУ. Сер. Философия. Социология. Право. 2018. Т. 43, №1. С. 176-181.

Немировский А.А. «Если царь с законоустановлением страны не считается...» Правитель, подданные и норма в вавилоно-ассирийском мире. Правитель и его подданные: социокультурная норма и ограничения единоличной власти. Том. 14. - Сер. Цивилизационное измерение . Москва : Институт Африки РАН. 2009. С. 44-78.

Крадин Н.Н. Вождество: современное состояние и проблемы изучения. Ранние формы политической организации: от первобытности к государственности / Попов В.А. (ред.). Москва : Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1995. С. 11-61.

История Востока. В 6 т. Т. 1. Восток в древности / Гл. редкол. : Р.Б. Рыбаков (пред.) и др.; [Отв. ред. В.А. Якобсон]. Москва : Восточная литература, 2002. 688 с.

Першиц А.И. Проблемы нормативной этнографии. Першиц А.И. Исследования по общей этнографии. Москва : Наука, 1979. С. 210-240.

Майоров Н.И. Введение в историю Древнего Востока. Учебное пособие. Томск : Изд-во Томского университета, 2003. 143 с.

Жуков В.Н. Введение в юридическую аксиологию (вопросы методологии). Государство и право. 2009. № 6. С. 20–31.

Вейнберг И.П. Рождение истории. Историческая мысль на Ближнем Востоке середины I тысячелетия до н.э. Москва : Наука, 1993. 352 с.

Левяш И. Я. Открытое общество : от границы к фронтиру. Социологическй альманах. 2011. Вып. 2. Минск : Беларуская навука, 2011. С. 69-80.

Дзьобань О., Мануйлов Є. Проблема безпеки у ранніх формах її усвідомлення. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. Науковий журнал. 2016. № 2 (106). С. 40-52.