МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ (НДРС) (НА ПРИКЛАДІ ІСТОРИКО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН)

Андрій Грубінко

Анотація


В статті розглянуто шляхи оптимізації індивідуальної роботи студентів на прикладі запропонованої автором моделі Комплексного практичного індивідуального завдання з навчальної дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн» відповідно до положень Стандарту вищої освіти за спеціальністю 081 «Право». На основі власного науково-педагогічного досвіду викладача проаналізовано доцільність та рівень ефективності цього виду індивідуальних завдань, конкретні проблеми його впровадження у навчальний процес.  

Ключові слова


індивідуальна робота студентів, індивідуальні завдання, комплексне практичне індивідуальне завдання, навчальна дисципліна, стандарт вищої освіти, історія держави і права зарубіжних країн

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Вища освіта України і Болонський процес / Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д., Грубінко В.В., Бабин І.І.; за ред. В.Г. Кременя. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. 382 с.

Грубінко А. Формування історико-правових компетенцій у майбутнього правника. Юридичний журнал. 2009. № 11. С. 123-127.

Закон України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 1 липня 2014 року. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 37-38. Ст. 2004.

Грубінко В.В., Грубінко А.В. Стратегії модернізації організації та змісту вищої освіти в контексті реалізації Болонських принципів. Вища освіта України. Додаток 3, том ІІІ (10). 2008 р. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». Київ: Гнозис, 2008. С. 91-101.

Грубiнко А.В. Історія держави і права зарубіжних країн та римське право: навчально-методичні матеріали. Тернопiль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. 108 с.

Грубінко А.В. Історія держави і права зарубіжних країн: навчальний посібник. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2014. – 656 с.

Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю «081» Право для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Наказ МОН України від 12.12.2018 р. № 1379. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/081-pravo-bakalavr.pdf (дата звернення: 25.05.2021).