ЕВОЛЮЦІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТУ В СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ ПРАВА УКРАЇНИ ІХ – ХІХ СТ.СТ.

Марина Панфьорова

Анотація


З урахуванням напрацювань сучасної вітчизняної історіографії висвітлено еволюцію нормативно-правового акту в системі джерел права України від появи до затвердження як основного джерела. Здійснено історико-правовий аналіз джерел права та їх співвідношення на різних етапах розвитку. Особливу увагу приділено матеріалам кодифікацій та відповідності історичних аналогів сучасній класифікації джерел права. Зроблено висновок, що нормативно-правовий акт поступово стає основним джерелом права на території України з XVI ст. Його основними особливостями були: вплив звичаєвого права, вплив різних правових традицій і правових систем державних утворень, до складу яких входили українські землі в окремі періоди, заплутаність, громіздкість та подекуди розходження з практикою.


Ключові слова


джерела права, нормативно-правовий акт, закон, звичай, кодифікація, нормативно-правовий договір

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Терлюк І.Я. Історія українського права від найдавніших часів до XVIII століття. Навчальний посібник з історії держави і права України. Львів : Вид-во ЛІВС, 2003. 156 с.

Ткач А.П. Історія кодифікації дореволюційного права України. Київ : Вид-во Київського університету, 1968. 171 с.

Кушинська Л.А. Звичаєве право та його еволюція у східнослов’янському суспільстві IV – XI ст.: Монографія. Київ : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2008. 142 с.

Історія держави і права України: Підручник / За ред. А.С.Чайковського. Київ : Юрінком Інтер, 2006. 512 с.

Бедрій М.М. Історико-правовий огляд джерел права Київської Русі. Молодий вчений. 2014. № 8(1). С. 179-184.

Кушинська Л.А. Про джерело права русько-візантійських угод Х ст. Український історичний журнал. 1999. № 6. С. 89-94.

Бачур Б.С. Інститут земельних відносин у цивільному звичаєвому праві України в Х – середині ХІХ ст. (історико-правовий аспект). Одесса : ОНУ ім. І.І.Мечникова, 2008. 204 с.

Правовий звичай як джерело українського права IX – XIX ст. / За ред. І.Б. Усенка. Київ : Наукова думка, 2006. 280 с.

Майкут Х.В. Литовські статути та їх застосування в Україні. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2008. № 2. С. 1 - 9.

Рубаник В.Є. Інститут власності в Україні: проблеми зародження, становлення й розвитку в період до 1917 року: історико-правове дослідження. Харків : Легас, 2002. 352 с.

Белковец Л.П., Белковец В.В. История государства и права России. Курс лекций. Новосибирск : Новосибирское книжное издательство, 2000. 216 с.

Литвиненко М.А. Джерела історії України XVIII ст. Харків : Вид-во ХДУ, 1970. 154 с.

Шигаль Д.А. Особливості цивільного судочинства в мирових судах першої інстанції, створених за судовою реформою 1864 р. у Російській імперії. Форум права. 2008. № 2. С. 486 -490.

Шандра В.С. Інститут генерал-губернаторства в Україні XIX – початку XX ст.: структура, функції, архіви канцелярій. Автореф. дис. …докт. іст. наук: 07.00.06. Київ, 2002. 39 с.