ЖАНДАРМЕРІЯ – ПОЛІТИЧНА ПОЛІЦІЯ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІІ В XIX – ПОЧ. XX СТ.: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ

Василь Ухач

Анотація


Досліджено організаційно-правові аспекти становлення, реорганізації та діяльності органів політичної поліції царату, зокрема жандармерії, на українських землях у період ХІХ – поч. XX ст. Стверджується, що створення Корпусу жандармів, Третього відділення ВЙІВК[1]* ознаменувало перехід царату до системи політичного контролю та завершило формування поліцейського механізму абсолютистської монархії. Подальша реорганізація цих, як й інших підрозділів правоохоронних органів царату мала на меті захист основ самодержавства, боротьбу зі злочинністю, придушення волелюбства, боротьбу з революційним та національно-визвольним рухами.

 


Ключові слова


правоохоронні органи, Корпус жандармів, Третє відділення ВЙІВК, реорганізація, українські землі, Російська імперія

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бондаренко О. С., Литвиненко Т. О. Історичний розвиток правоохоронних органів: досвід США, Великобританії та України. Молодий вчений. 2018. №10(62). С. 216-222.

Боняк В. О. Становлення та розвиток правоохоронних органів України: історико-правовий аспект. Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові підходи дослідження: міжкафедральний «круглий стіл» (м. Харків, 23 жовтня 2012 р.) / за ред. д. ю. н., доц. В. О. Серьогіна. Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, ООО Рейтинг, 2012. 123 с.

Головко О. М., Ярмиш О. Н. Жандармерія в Російській імперії. Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. Київ: В-во «Наукова думка», 2005. 672 с. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Zhandarmeriya_v_Ros_imperii (дата звернення 25.05.2021).

Історія правоохоронних органів України: Підручник / С. В. Банах, А. В. Грубінко, В. В. Савенко, В. З. Ухач. Тернопіль: ЗУНУ, 2021. 232 с.

Кумейко А. В. Історико-правовий аналіз становлення, розвитку та організації суб’єктів протидії злочинності. Прикарпатський юридичний вісник. 2015. Випуск 1(7). С. 67-70.

Мазур С. С. Історія розвитку державної охорони на теренах України. Інвестиції: практика та досвід. 2011. № 11. С. 88-92.

Хамула П. Особливості становлення та розвитку правоохоронних органів на території України: історичний аспект. Віче. 2015. № 4. С. 28-31.

Юрій В. А. Організаційно-правові основи становлення органів політичної поліції Російської імперії та їх функціонування в м. Одесі (перша половина ХІХ ст.). Південноукраїнський правничий часопис. 2014. № 3. С. 196-199.